ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ގްރެމީ އެވޯޑްސް 2020

ގްރެމީ އެވޯޑްސް 2020 ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާންކޮށްފި؛ ލިޒޯ، ބިލީ އަދި ލިލް ނާސް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް!

 • 62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސް އޮންނާނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު
 • ޝޯވ ހުށަހަޅާނީ 15 ގްރެމީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެލީޝާ ކީސް
 • އަންނަ އަހަރުގެ ގްރެމީސްގައި 84 ކެޓަގަރީއަކަށް އެވޯޑް ދޭނެ

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 22:21 | 3,062

(ކ - ވ) ލިލް ނާސް އެކްސް، ލިޒޯ އަދި ބިލީ އައިލިޝް - ގޫގުލް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ގްރެމީ އެވޯޑްސްއަށް ނޮމިނޭޓްވި ފަރާތްތައް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

62 ވަނަ ގްރެމީ އެވޯޑްސް އޮންނާނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި ޝޯވ ހުށަހަޅާނީ 15 ގްރެމީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެލީޝާ ކީސްއެވެ.

ގްރެމީ އެވޯޑަކީ މިއުޒިކް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑަށްވާއިރު، އަންނަ އަހަރުގެ ހަފްލާގައި 84 ކެޓަގަރީއަކަށް އިނާމް ދެވޭނެއެވެ.

ގްރެމީ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ބޮޑެތި ހަތަރު އެވޯޑްތަކަށް ނޮމިނޭޓްވި ފަރާތްތައް:

ރިކޯޑް އޮފް ދަ ޔިއަރ

 • ބޮން އައިވަރގެ "ހޭއި، މާ"
 • ބިލީ އައިލިޝްގެ "ބޭޑް ގާއި"
 • އާރިއާނާ ގްރާންޑޭގެ "ސެވަން ރިންގްސް"
 • ހަރގެ "ހާޑް ޕްލޭސް"
 • ޚާލިދްގެ "ޓޯކް"
 • ލިލް ނާސް އެކްސް އާއި ބިލީ ރޭ ސައިރަސްގެ "އޯލްޑް ޓައުން ރޯޑް"
 • ލިޒޯގެ "ޓްރުތު ހަރޓްސް"
 • ޕޯސްޓް މަލޯން އަދި ސްވާ ލީގެ "ސަންފްލާވަރ"

އަލްބަމް އޮފް ދަ ޔިއަރ

 • "އައި،އައި" – ބޮން އައިވަރ
 • "ނޯމަން ފ---އިންގް ރޮކްވެލް" – ލާނާ ޑެލް ރޭ
 • "ވެން ވީ އޯލް ފޯލް އަސްލީޕް، ވެއަރ ޑޫ ވީ ގޯ" – ބިލީ އައިލިޝް
 • "ތެންކް ޔޫ، ނެކްސްޓް" – އާރިއާނާ ގްރާންޑޭ
 • "އައި ޔޫޒްޑް ޓު ނޯ ހަރ" – ހަރ
 • "ސެވަން" – ލިލް ނާސް އެކްސް
 • "ކަޒް އައި ލަވް ޔޫ" – ލިޒޯ
 • "ފާދަރ އޮފް ދަ ބްރައިޑް" – ވޭމްޕަޔަރ ވީކްއެންޑް

ސޯންގް އޮފް ދަ ޔިއަރ

 • "އޯލްވޭޒް ރިމެމްބަރ އަސް ދިސް ވޭ" – ލިޔުނީ ލޭޑީ ގާގާ
 • "ބޭޑް ގާއި" – ލިޔުނީ ބިލީ އައިލިޝް
 • "ބްރިންގް މައި ފްލާވަރޒް ނައު" – ލިޔުނީ ޓާންޔާ ޓަކަރ
 • "ހާޑް ޕްލޭސް" – ލިޔުނީ ހަރ
 • "ލަވަރ" ލިޔުނީ – ޓޭލަރ ސްވިފްޓް
 • "ނޯމަން ފ---އިންގް ރޮކްވެލް" – ލިޔުނީ ލާނާ ޑެލް ރޭ
 • "ސަމްވަން ޔޫ ލަވްޑް" – ލިޔުނީ ލުވިސް ކަޕަލްޑީ
 • "ޓްރުތު ހަރޓްސް" – ލިޔުނީ ލިޒޯ

ބެސްޓް ނިއު އާޓިސްޓް

 • ބްލެކް ޕޫމާސް
 • ބިލީ އައިލިޝް
 • ލިލް ނާޒް އެކްސް
 • ލިޒޯ
 • މެގީ ރޮޖަރސް
 • ރޮސާލިއާ
 • ޓޭންކް އެންޑް ދަ ބަންގާސް
 • ޔޯލާ

މި ނޮމިނޭޝަންތަކާއެކު، ދާއިރާއަށް 2019 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ތައާރަފްވި އަދި "ބެސްޓް ނިއު އާޓިސްޓް" އަށް ނޮމިނޭޓްވި ބިލީ އައިލިޝް، ލިޒޯ އަދި ލިލް ނާސް އެކްސް ވަނީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައެވެ.

އެގޮތުން، ލިޒޯގެ އަށް ނޮމިނޭޝަން އާއި ލިލް ނާސް އެކްސް އާއި ބިލީ އައިލިޝްގެ ހަ އެވޯޑް (ކޮންމެ މީހަކަށް)އާއެކު، މިއީ ނިއު އާޓިސްޓްއަކަށް މިހާ ގިނަ ނޮމިނޭޝަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި 17 އަހަރުގެ ބިލީ އައިލިޝް އަކީ އެންމެ ބޮޑު ހަތަރު ކެޓަގަރީއަށް ނޮމިނޭޓްވި އެންމެ ހަގު ފަރާތެވެ.

"ބެސްޓް ވޯލްޑް މިއުޒިކް އަލްބަމް"ވެސް ހޮވާ، އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ "ބީޓީއެސް" ކޮބާ؟

ބީޓީއެސްގެ މެމްބަރުން އެމެރިކާގެ ލޭޓް ނައިޓް ޓޯކް ޝޯ "ޓުނައިޓް ޝޯ ސްޓާރިންގ ޖިމީ ފެލްން"ގައި

ކޮރިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ބޯއި ބޭންޑް "ބީޓީއެސް"އަށް ގްރެމީ ނޮމިނޭޝަނެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، މިއީ އެކަޑަމީގައި އަދިވެސް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން އުޅޭކަމުގެ ހެއްކެއްކަމަށް ގިނަ ބައެއް ދެކެއެވެ.

އެ މީހުންގެ "މެޕް އޮފް ދަ ސޯލް" އޭޕްރިލް މަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ލަވަ ފުރަތަމަ ވެސް އަރާފައިވަނީ ބިލްބޯޑް 200ގެ ލިސްޓްގެ އެއްވަނައަށެވެ. އަދި އެއް އަހަރު ތެރޭ ބީޓީއެސްގެ ތިން ލަވަ ޗާޓްތަކުގެ އެއްވަނަ އިން ފެނިފައިވާއިރު، މިކަން އެންމެ ފަހުން ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ 1996 ވަނަ އަހަރު މަޝްހޫރެ ބޭންޑް "ބީޓްލްސް"އެވެ. ބީޓީއެސްގެ ޗާޓްގެ އެއްވަނަ އަށް އެރި އަނެއް ދެ ލަވައަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ "ލަވް ޔުއަރސެލްފް: ޓިޔަރ" އަދި "ލަވް ޔުއަރސެލްފް: އާންސަރ" އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހޭލްސީއާއެކު އެ ބޭންޑް ރިލީޒްކުރި "ބޯއި ވިތް ލަވް" ވެގެންދިޔައީ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެންމެ ގިނަ ފަހަރަށް ބެލި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯއަށެވެ. އެއީ 74.6 މިލިއަން ވިއުއާއެކުއެވެ.

ބީޓީއެސްގެ މި ހުރިހާ ކާމިޔާބާއެކުވެސް "ބެސްޓް ވޯލްޑް އަލްބަމް"ވެސް ހޮވާ، ގްރެމީ އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަނެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.