ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފަލަ ސުރުހީ

ބޭރު ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސައިޓްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަބަދު ވެސް އަޅަންޖެހޭ
  • ޕާސްޕޯޓާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ގެންދަންޖެހޭ
  • އެގައުމެއްގެ ގާނޫނާއި އުސޫލުތަކަށް ބޯލަބަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 04:42 | 41,734

ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޖޮއެންޓް ސެކެޓްރީ ބަދޫރާ ސައީދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ސްކޫލް ބަންދާއި ދިމާކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް ދާ ދިވެހިން، ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު ދަތުރުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޖޮއެންޓް ސެކެޓްރީ ބަދޫރާ ސައީދު ވިދާޅުވީ ފޮރިން ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް ދަތުރުފެށުމުގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީގައި ވެބް ސައިޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށެވެ. ބަދޫރާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމަށްފަހު ކަންތައްތައްވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަބަދު ވެސް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބަދޫރާ ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ގައުމަށް ދިއުމަށްފަހު، އެގައުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުންނަ ގައުމެއް ނަމަ އެއެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުން އެކަން ނުކުރާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބަދޫރާ ވިދާޅުވީ ދަތުރުކުރާއިރު، އަތުގައި ޕާސްޕޯޓާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި، ފުރުމުގެ ކުރިން ދަތުރުކުރާ ޤައުމުގައި މަޑުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްރެސް އާއިލީ ހިއްސާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަސޭހަވާނީ އޭރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެވެސް ކަމެއް ދިމާވީމަ މިއަންނަނީ. ވީމަ އަސްލު ވާގޮތަކީ ގިނަ ފަހަރު ވަރަށް އުނދަގޫވޭ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވީމަ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓް ނުކުރެވުނީމަ. ދެން ވިސާ ބޭނުންވާ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރައްވާނަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ދުރާލާ ވިސާ ނަގައިގެން ދިއުން. ދެން ވިސާގެ މުއްދަތު އޮތްތޯ ބަލައި ޑަބަލް ޗެކްކުރުން. ތިމަންނަގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކިހައި މުއްދަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން. ދެން އޭގެ އިތުރުން ޕާސްޕޯޓުގައި ހުސްގަނޑު އެބައިންތޯ އިތުރު ދެގަނޑު ނުވަތަ ތިންގަނޑު ނަމަވެސް އިންތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކް ކުރުން.ް

~ ބަދޫރާ- ޖޮއެންޓް ސެކެޓްރީ

ގިނަ މީހުން ފުރަނީ ބޭސްފަރުވާއަށްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ބަދޫރާ ވިދާޅުވީ އެގައުމަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު، އެގެންދާ ބޭހަކީ އެގައުމަކަށް އެތެރެކުރުން ހުއްދަ ބޭހެއްތޯ ޔަގީން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އިމިގްރޭޝަނުން މިފަދަ ބޭސްތައް ހިފަހައްޓާކަމަށާއި، އެއީ ބަލި މީހާއަށް ލިބޭ ދެރައެއް ކަމަށް ބަދޫރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހުމައިދު ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ގައުމަކަށް ދަތުރެއްކުރާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއާ އެގައުމަކާ ވެފައި އޮންނަ ވިސާގެ އެގްރީމެންޓްގެ އެންމެ ގިނަ މުއްދަތަކަށް 90 ދުވަސް ނުވަތަ 180 ދުވަސް އޮތްނަމަވެސް، ދިވެއްސަކު އެޤައުމަކަށް އެތެރެވާއިރު އެޤައުމެއްގެ އިމްގްރޭޝަނުން ވިސާދޭ މުއްދަތު ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ބަލަންޖެހޭ ހުމައިދު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. ބަލާނުލާ ހުއްޓާ ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، އެގައުމެއްގައި މަޑުކުރަންޖެހުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ކަމަށާއި، ވިސާ ދީފައި އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މަޑުނުކޮށް އެބުރި ރާއްޖެއަށް އަންނަން ވާނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒުން ވަނީ ޕާސްޕޯޓް ފަދަ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ދަތުރުގައި އުޅެނިކޮށް ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިއްޖެނަމަ، އެންމެ ކައިރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ގޮސް ޕޮލިސް ރިޕޯޓަކާއެކު ވަގުތީ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުޕްމެންޓެއް ހޯދުމަށް މިނިސޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކިގައުމުތަކާ މިއޮންނަ ގުޅުން މިބިނާ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެގައުމުތަކަށް ގޮސްފަ އެގައުމުތަކުގެ ހުންނަ ގަވާއިދުތަކާ އެގައުމުތަކުގަ ހުންނަ އުސޫލުތަކާ އިހުތިރާމް ކުރާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް އިނގޭތޯ. ފަހަކަށް އައިސްފަ ދިވެހިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގަ ކުށްކުރާ މިންވަރު ވެސް އިތުރުވަމުން އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމަ މިކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެފައި ހުރި ފުރުސަތުތައް ހަމަ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް.

~ ހުމައިދު- ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާއިރު، ދަތުރުގެ މުއްދަތުގައި އެ ދަތުރުކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.