ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަޖިލިސް 2019

ސަލަފް ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދޭން ރައީސްކަން ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން އެދުނު: ރައީސް ނަޝީދު

  • ސަބްކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ސަލަފު ޖަމިއްޔާއަކީ ޓެރަރިޒްމް އަށް ވާގިދޭ ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް
  • ހަގީގަތަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކާއި ނެޓްވޯކްތައް ހިނގާކަން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
  • ސަލަފް ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްނުދިނުމަށް ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން އެމަނިކުފާނަށް ސިޓީ ފޮނުވަމުން ގެންދެވި ކަމަށް

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 12:57 | 8,123

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - މަޖިލިސް

ސަލަފް ޖަމިއްޔާ ރަސްޖިސްޓްރީ ކޮށްނުދިނުމަށް ކުރީގައި ރައީސްކަން ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން އެދުނު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަަރު ކޮމިޝަނުން ނެރުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ސަބް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާލުމަށް ފަހު ވަނީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ސަބްކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓުގައި ސަލަފު ޖަމިއްޔާއަކީ ޓެރަރިޒަމްއަށް ވާގިދޭ ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާ ކަމަކީ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓިގައި އެބަ ފާހަގަކުރޭ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކަށް ވާގިދޭ ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މި މަޖިލީހުން ނިންމަން ބޭނުންވާ ގޮތެއް އެ ކޮމެޓީއިން ނިންމަން ބޭނުންވާގޮތް. އެ ކޮމެޓީ ދެކޭގޮތުގައި އެ ރިޕޯޓު އެބަ ބަޔާން ކުރޭ ސަލަފު ޖަމާއަތަކީ ޓެރަރިޒަމް އަށް ވާގިދޭ ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ އެ ޖަމާއަތާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަބްކޮމެޓީއިން ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މިހެން ވިދާޅުވުމާއި އެކު ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ފަށާއިރު ރިޔާސަތުން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަކަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ކަންތައްތައް ނިންމައި ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމުވާގޮތް ރިޔާސަތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ހައްދަވާތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވީ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާ ވަކި ބައެއްގެ ބޮލުގައި އެޅުވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ތިވިދާޅުވަނީ. ވަކި ދިމާލަކަށް އަމާޒުކޮށް، ވަކި ބައެއްގެ ބޮލުގައި އެ މައްސަލަ މި މަޖިލީހުން އެޅުވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އޮތް ޑރ އަފްރާޝީމްގެ ރިޕޯޓަކީވެސް އެއީ ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޝަނަކުން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް. އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި އެދެން މިއަދު އެ ފަސް މެމްބަރުން މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް އެއީ އެބޭފުޅުން ނެރުއްވި ރިޕޯޓެއްތޯ ސުވާލުކުރަން.

~ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މެމްބަރު ޝިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ ތެދު ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ މި ގައުމަށް މިވަގުތު ދިމާވެގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އަދި މަރު ކޮމިޝަން ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެ ފުރުސަތުވެސް މެމްބަރަށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކަން ދިމާކުރިގޮތުން މިގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި މިއަދު މިއިނީ އަޅުގަނޑު. އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ މި ގައުމަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތެރި، ހައްސާސް ހާލަތަކުން މި ދައުލަތް، މި ގައުމު، މި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްވޭތޯ. އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާނީ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރާއި އެކުގައި. އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް ރިޕޯޓުގައި އެވާ މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރާއި އެއް ދަރަޖައަކަށް އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުންވާނެ އެ މައުލޫމާތު އެއީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ތޯ ކަށަވަރުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ އެ ފަސްބޭފުޅުންނާއި އަދި އޭގެ އިތުރު ފަސްބޭފުޅުން ވެސް މި މިތަނަށް ގެންނަވައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ސާފުކުރަންވީ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ގަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކާއި ނެޓްވޯކްތައް ހިނގާކަން ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާހާ ތަނެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ދިވެހިން ހައްޔަރު ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މިތަނުގައި ހެނދުނުގައި މި ވާހަކަ ދައްކަމުން މި ގެންދަނީ ވަކި މިސްރާބެއްގައި ކަމަށް ތިބޭފުޅާއަށް އެބަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ. އެ މިސްރާބަކީ މި ދެންނެވި އާ ހަގީގަތް ގަބޫލު ކުރުން. މި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކާއި ނެޓްވޯކްތައް ހިނގާ ކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު ކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އަޑުއިވޭ އަފްޣާނިސްތާނުން ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކުރާ ވާހަކަ. ޕާކިސްތާނުގައި ހިފަހައްޓާ ވާހަކަ. އީރާނުގައި، އީރާގުގައި ސީރިއާގައި ދުނިޔޭގެ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާހާ ތަނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެބަ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރޭ.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މިހެން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމާއި އެކު މެމްބަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު އިޝާރަތް ކުރެއްވީ ކޮން އިހުސާސެއްގެ ވާހަކައެއްކަމެއް އެނގިނުލައްވާކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސީރިއާ ފަދަ ގައުމުތަކަށް ޖިހާދަށް ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް އެކްސްޓްރީމިޒަމް މި ގައުމުގައި އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ލާދީނިއްޔަތު އޮތްކަމަށްވެސް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި ލާދީނިއްޔަތު ގައުމުގައި ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތައްވެސް މި ގައުމުގައި ވާކަމަށާއި އޭނާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މި ގައުމުން އިސްލާމްދީން ފޮހެލަން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ޖާގަދީގެން ރައީސް ނަޝީދު ހުންނަވާ މަންޒަރު ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކްސްޓްރީމިޒަމްގެ ދެފަޅީގައިވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ދީނީ އިލްމުވެރިން އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަށް މަޖިލީހުން މިސްރާބު ޖަހާފައިވާކަމަށެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިލްމުވެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް، އެބޭފުޅުން އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް އަދި އެބޭފުޅުންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށް ޓޭޕް އަނގަމަތީގައި އަޅަން މަސައްކަތްކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުގެ މިހާރު މިސްރާބު ޖެހިފައި ހުރިތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ މީގެ 10، 15 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަސް ފަހުން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމު މި ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކަންނޭގެ ފެންނާނީ.

~ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

މެމްބަރަށް ރައްދު ދެއްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖެގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްދީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި ސަލަފް ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްނުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ސީޓީއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން އެމަނިކުފާނަށް ސިޓީ ފޮނުވަމުން ގެންދެވި ކަމަށެވެ.

އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް އަދި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސަލަފް ޖަމާއަތް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނީ ވެސް ހަމަ އެ ސަރުކާރުގައި. ހަމަ އޭރުގައިވެސް ކަންދިމާކުރިގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާން ޖެހުނީ އަޅުގަނޑަށް. ސަލަފް ޖަމާއަތް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްނުދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ސީޓީއިން އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދޮށީ އުމުރުގެ ގިނަ ގިނަ މީހުން އަޅުގަނޑަށް ސިޓީ ލިޔަމުން ގެންދިޔަ. ކުރީގައި ރައީސްކަން ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުން ސާފުބަހުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި. އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ތަނުގައި އެ ޖަމާއަތް އެދުވަހު ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދިންނަމަ އެ ޖަމާއަތް އަންޑަގްރައުންޑްގައި މަސައްކަތް ފެށީސް. މިއަދުވެސް އެ ޖަމާއަތް، އަޅުގަނޑުދެކޭ ގޮތުގައި ހުއްޓުވައިފިއްޔާ އަޑިއަށް ދާނެ.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒަށް ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތަކުން ބަޔަކު ގޮސް އެތަނުން ކުދިން ހޯދާ އެ ކުދިން ހަނގުރާމައަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިކަން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމެޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އައި ކަމަށެވެ. މި ފަދަ ކަންކަމަށް ލޯ މަރައިގެން ނުތިބުމަށް މެމްބަރަށް އާދޭހާއެކު ދަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން ދީނަކަށް ޖާގަދޭކަށް މަޖިލީހުން ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.