ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފަލަސުރުހީ

މުސްތަގުބަލުގައި ތިލަފުށި ވެގެންދާނީ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރަށް: އެމްޑީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު

  • ގިނަ މަސައްކަތްތައް ތިލަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދޭ
  • ކޮންމެ ދުވަހަކު 1900 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގޮސްއައިސްވޭ
  • އަންނަމަހު 10 ކުރިން އޭޓީއެމް ގާއިމް ކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 02:55 | 3,496

މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު - ރާއްޖެއެމްވީ

މުސްތަގުބަލުގައި ކ. ތިލަފުށި ވެގެންދާނީ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރަށް ކަމަށް މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (އެމްޑީ) އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އެމްޑީ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ސިނާއީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ތިލަފުށީގައި މިހާރު ވެސް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، މުސްތަގުބަލުގައި އިގްތިސާދު ބޮޑު ހިއްސާދާރަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތްތެރިން ނިދަން ދާ ރަށަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ 4000 އެއްހާ މީހުން ތިލަފުށީގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު 1900 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގޮސްއައިސްވާ ކަމަށާއި، އެމްޓީސީސީގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ތިލަފުށިން ކޮންމެހެން ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ މަގުތަނަވަސްކޮށް އެޚިދުމަތްތައް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން 10 މަސް ކުރިން ހަވާލުވެ ބެލިއިރު އެތަނުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް. ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވެސް އަވަސްވެ ގަތިން އެތަނުގައި ކުލިނިކެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަނީ އެކަން ކުރެވިފައި. ކޮންމެސް މިންވަރެއްގައި ޚިދުމަތް މިހާރު ކްލިނިކްއަކާ ޑޮކްޓަރަކާ ބޭސް ފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް ދެވެމުން އެބަދެވޭ. އެތަން މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެ.

~ އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު- އެމްޑީ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ތިލަފުށީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިމާވާ އަނެއް ދައްޗަކީ ފައިސާ ނެގުމަށް ދިމާވާ ދަތިކަން ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އޭޓީއެމްއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިމާރާތް ނިންމޭނެ ކަމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އޭގެ މައްޗަށް 10 ދުވަސްވާއިރު އެތަނުގައި އޭޓީއެމް ހަރުކުރެވި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ނިމުމުގެ ކުރިން ތިލަފުށީގަ އޭޓީއެމްއެއް ގާއިމް ކުރެވި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅީފަޅަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތު މީހުން ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުގައި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތްތެރިން ނުވަތަ ވަޒީފާގަ އުޅޭ މީހުން އެޕާޓްމެންޓް މިހާރު ވެސް ގުޅީފަޅުން ދޫކުރާ ކަމަށާއި، އެޕާޓްމެންޓްތައް ދޫކުރަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އަގެއްގައި ކަމަށެވެ. އެއީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދީ، މާލެ ތޮއްޖެއްސުން ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަން ދަތިވެސް ވާނެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 12 ނުވަތަ 15 މީހުން ގެންގުޅެވޭ ވަރުގެ އެޕާޓްމެންޓް ދެމުން މިދަނީ ހަތްހާސް ދުވިއްސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާއަށް. ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ވެސް ގުޅީފަޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްގީކޮށްފައި ހުރި އެޕާޓްމެންޓްތަކުގަ މުއައްޒަފުން ގެންގުޅެމުންދޭ. އަދި އަންނަ އަހަރު އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރު ދެޓަވަރު ނިންމާ އެތަން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް. އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ބަޖެޓް ކުރިވިގެން ފަށާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފެށުން އެބައޮތް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޖެނުއަރީ ނޫނީ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެމަސައްކަތް ފަށައިގަނެވޭނެ. އެކަމަކީ އަނެއްކާ ވެސް ކުންފުންޏަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރަނގަޅު ކޮންޓްރިބިއުޝަނެއް ކުރާ ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ.

~ އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު- އެމްޑީ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ގުޅީފަޅާއި، ތިލަފުށި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2025 ވަނަ އަހަރަށް މާސްޓަރ ޕްލޭން ހަދާފައިވާ ކަމަށް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.