އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަޑަވެލި ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ

މަޑަވެލި ހޯނޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ: ޒިންމާވާނެ ބަޔަކު ނެތި ބޮޑު އަރަތަކަށް!

  • ކޯޒްވޭ ކަނޑާލިއިރު ކައުންސިލް އޮތީ ސަސްޕެންޝަންގައި ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ
  • އީއައިއޭ އާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:33 | 5,530

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ގދ. ހޯނޑެއްދުއާއި ގދ. މަޑަވެލި ގުޅާލުމަށް ހަދާފައިވާ ކޯޒްވޭގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް، މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް އޭރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއި، އެމްޓީސީސީގެ ވެރިންނާއި، ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އީއައިއޭ ކޮންސަލްޓެންޓް ގެ އިތުރުން ހޯނޑެއްދޫ ކައުސިލްގެ މެންބަރުން ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ އީއައިއޭ ޑޮކިއުމެންޓުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވި ފާތިމަތު ޝާނާ ވިދާޅުވީ، އީއައިއޭ ހެދިއިރު ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކަށް ބަލައި، އިތުރު ފަންޑު ބޭނުންވާތީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އީއައިއޭ އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވަނީ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށް ޝާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީއައިއޭގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫޢު ފެށުމުގެ ކުރިން ދެރަށުގެ ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޒްވޭ އެޅުމުން މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަން ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވީ ކޯޒްވޭ އަޅަން ކަމަށާއި، ގެއްލުމަށް ސަރުކާރުން ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ފަދަ މޭރުމަކުން ރައްޔިތުން ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ކޮންސަލްޓެންޓް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ކޮންމެ ފަހަރު ރަށަށް ރާޅު އަރާ ފެންބޮޑުވެ، ދަނޑު ބިންތައް ހަލާކުވެ، އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހައިމާކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޯޒްވޭ ވަނީ ކަނޑާލަފައެވެ. ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ ކޯޒްވޭ ކަނަޑާލިކަމެއް ވެސް ކޯޒްވޭ ގުޅާލިކަމެއް ވެސް ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލަށް އެނގިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިރު ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ކޯޒްވޭ ކަނޑާލި އިރު ކައުންސިލް އޮތީ ސަސްޕެންޝަންގައި ކަމަށާއި ކޯޒްވޭ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޓީސީސީން ކަމަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޓީސސީން ބުނެފައިވަނީ ކޯޒްވޭ ކަނޑާނުލާ ކަމަށާއި ކޯޒްވޭ ކަނޑާލިތަނަށް ފަސްވެސް އެކުންފުނިން ނާޅާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކަނޑައެޅިގެން އީއައިއޭ އާއި ޚިލާފަށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވިކަން އެގުނީ ރާޅު އަރަން ފެށުމުން ކަމަށެވެ. އެހިސާބުން ދެން އިތުރަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގެއްލުންތައް ދެނެގަންނަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން އީއައިއޭ އާއި ޚިލާފު ވެފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ފެށީ ރިކޮމެންޑޭޝަން ތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ.

މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭގެ މައްސަލަ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމްޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވަނީ ކޯޒްވޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށީގެ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.