ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީ

ޝިފާއާއި ޝަމާއު ކައުންސިލުގެ މާރުކޭޓު ކޮމެޓީގެ ވައިބަރ ގްރޫޕަކުން ބޭރުކުރި ވާހަކައިން މުޅި ކޮމެޓީ ހޫނުވެއްޖެ

  • ގްރޫޕްއިން ބޭރުކޮށްލަން ޖެހުނު އެއް ސަބަބަކީ މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ހުރި ގާޑިއާތައް ނެގުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް
  • މާރުކޭޓު ބަންދުކުރަން އެންގުމުން ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 15:25 | 9,026

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުޙައްމަދާއި، ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފް މާރުކޭޓު ކޮމެޓީގެ ވައިބަރ ގްރޫޕަކުން ބޭރުކުރި ވާހަކައިން ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުން ހޫނުވެއްޖެއެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ މުޅި ކައުންސިލުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހަދާފައި އޮންނަ ވައިބަރ ގްރޫޕުތަކުގައި ޝިފާއާއި ޝަމާއު އާއި ދެބޭފުޅުން އަބަދުވެސް ތިބޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާރުކޭޓު ކޮމެޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި ހެދި ވައިބަރ ގްރޫޕުން އެ ދެބޭފުޅުންވެސް ބޭރުކޮށްލީ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުކޮށްލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ޤާބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޅި ކައުންސިލްގައި ހިނގާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނެ، ވައިބަރ ގްރޫޕް ތެރޭގައި. މާރުކޭޓު ކޮމެޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި ހެދި ގްރޫޕުން އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުން ބޭރުކޮށްލަންޖެހުނު އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް، ފެށުނީއްސުރެ. އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައި، ކާނު ސާފު ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް، ރޯޑް މެނޭޖްމެންޓް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަދި މަދިރިއަށް ބޭސްޖެހި ކަމުގައި ވިޔަސް، މުޅި މާލޭގައި ހިނގާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްގައިވެސް މޭޔަރަށާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަށާއި އަދި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ހިމެނޭ ހުރިހާ ގްރޫޕުތަކަށް ވެސް އެނގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މާރުކޭޓާއި ގުޅިގެން ހިނގާ ކަންތައްތަކުގައި އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ގްރޫޕްތަކުން ބޭރު ކޮށްގެން ކަންކަން ކުރީމާ އަޅުގަނޑު ޒިންމާދަރު ކަމާއެކީ ރައްޔިތުންނަށް ފޭސް ކޮށްފައި ޕަބްލިކަށް އެއްޗެހި ބުނަން ޖެހޭ މީހަކަށް ވަރަށް ދަތި ގޮތަކަށް މިއަދާ ހިސާބަށް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހުރީ.

~ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު

ވައިބަރ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްލި ވާހަކައަށް ރައްދުދެއްވަމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޒީން ވިދާޅުވީ މޭޔަރ ޝިފާ ވައިބަރ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްލަން ޖެހުނު އެއް ސަބަބަކީ މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ހުރި ގާޑިއާތައް ނެގުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު އެ ގްރޫޕުން މޭޔަރ ފަހުން ބޭރުކުރީ ، ޖެހުނު މައްސަލައަކީ އެއް މައްސަލައަކީ އެއީ މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ހުރި ގާޑިއާތައް ނަގަންވެގެން، އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އެގްރީމެންޓްގައި ހުރި އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން، އެއަށް ދޭންޖެހޭ މުހުލަތު ދީގެން އެ ނަގަން ފޮނުވަން ޖެހެ ނޯޓިސް ދީ އަދި ހުސްކުރަން. މިސާލަކަށް ބުނަންޏަ 31 ވަނަ ދުވަހު ހުސްކުރަންޏާމުން އެ ނޯޓިސްވެސް ދީފަ އޮންނާނީ. ދީފަ އޮއްވާ މޭޔަރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނާންގާ ، ނަސީމް ލައްވާ މެމޯއެއް ގެންގޮސް އެތާގަ އިއުލާނެއް ތަތްކުރީ. މިވެނި ދުވަހެއް، މިވެނި ވަގުތެއްގެ ފަހުން މިތާ ހުރި ގާޑީއާތަކަކީ ކުނީގެ ގޮތުގައި ބަލާ އުކާލެވޭނޭ. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން.

~ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޒީން

ފަޒީން ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރައްވާނަމަ ގާޑިއާ ނެގުމުގެ މައްސަލައާއި ދުރަށް ޖެހިލައްވާނެ ކަމަށެވެ. ގާޑިއާތައް ނުނެގި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެކަން ފާހަގަކޮށް ފަޒީން ވިދާޅުވީ މޭޔަރ ޝިފާ ވައިބަރ ގްރޫޕުން ބޭރުކޮށްލަން ދިމާވި ދެވަނަ މައްސަލައަކީ މާރުކޭޓު ބަންދުކުރަން އެންގުމުން ދިމާވި މައްސަލައެއްގައި ކަމަށެވެ.

" ދެވަނަ ކަމަކަށް މާރުކޭޓު 1 ސެޕްޓެމްބަރަށް ބަންދުކުރަން ދިޔައިރު އެވެސް ކުއްލިއަކަށް އައި ކަމެއް. އަޅުގަނޑު އޭގެ ކުރީ ދެ ޖަލްސާގައިވެސް މަސައްކަތްކުރިން އިތުރު ތަނެއް ހޯދައިދެވޭތޯ. އެއީ ވަގުތީ ގޮތުން އެތާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް. އެ މަސައްކަތްވެސް ވަކިހިސާބަކުން، ހަނދާންވަނީ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެތަނަށް ގޮސް އެތާގައި ތިބި ސުޕަވައިޒަރުންނާއި އަދި ނަސީމްއާއި އެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާ ފުލުހުންނާއި އެއްކޮށް ބައްދަލު ކުރިން"

~ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޒީން

މުދާ ނެގުމަށް ބާކީ 7 ދުވަސް އޮތް އިރު، އެ 7 ދުވަހުވެސް އެތަން ހުޅުވާފައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުގޮސް ފެނުނީ ތަޅު އެޅުވިތަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިދާރީ ގޮތުން ޝީފާ އަންގަން ޖެހޭ ކަންކަން އެންގުމަށް ފަހު ތަޅު އެޅުވުމުން އެތާގައި ތިބި މީހުން އިހުތިޖާޖަށް ނުކުތުމުން ކުރިމަތިލުމަކަށް ނުދިއުމަށް ޝިފާގެ މެސެޖެއް އައި ކަމަށެވެ.

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އޮގަސްޓް 31 ވަނަ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މަރާމާތަށް ކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި މަރާމަތަށްފަހު ގިނަވެގެން އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާރުކޭޓު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އޭރު ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަލުން މާރުކޭޓު ހުޅުވާއިރު 176 ގޮޅީގެ ބަދަލުގައި ހުންނާނީ 63 ގޮޅި ކަމަށާއި އެ ގޮޅިތަކުގައި 8 ފޫޓް 10 ފޫޓް ހުންނާނެ ކަމަށް އޭރު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ކަނޑަނޭޅި ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ކޯޅުންގަނޑެއް އުފެދިފައެވެ. ދެ މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއިރުވެސް ކައުންސިލަރުންނަށް ގޮޅިތަކުގެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެއް ނޭޅެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ އެކި ފަހަރު މަތިން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެން ވެސް މާރުކޭޓުގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅޭ ގޮތް ނުވި ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އުޞޫލު އަވަހަށް ކަނޑައަޅަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކި ފަހަރު ބައްދަލުވުން ތަވާލު ކުރެއްވި ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް ބައްދަލުވުންތަކުގައި 117 ގޮޅި ކަނޑައެޅުމަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވެސް ގޮޅިތައް ހުރި ވަރަށް ބަހައްޓައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަން ޝިފާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.