ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން އެންމެ ފޯމު ސެޓަކުން މިހާރު ފުދޭ!

  • ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން މީގެ ކުރިން 8 ކޮޕީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
  • ގެނެވުނު އިސްލާޙާއެކު ހުއްދަ ހޯދަން ބޭނުންވާނީ އެންމެ ފޯމު ސެޓެއް

ކ. މާލެ | 19 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 15:40 | 2,474

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު - އާކައިވް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ދެން ބޭނުންވާނީ އެންމެ ފޯމު ސެޓެއް ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ސުުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައިވަނީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާއިރު ފޯމާއި ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު (އެއް ސެޓް) ގެ އިތުރުން، އިތުރު ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، ރަޖިސްޓްރާރ އަންގާ އަދަދެއްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މި ނިންމުމާއިއެކު ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ، ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއި އެއާއި އެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ 8 ކޮޕީ ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މީގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލުގެ އިތުރުން ތިން ކޮޕީ ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.