ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކ

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެއްވަރަށް ތަރައްގީވެފައި ނެތީ ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަހި ގުޅުމެއް ނެތުމުން: މަލީހު

  • މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އެއްވުޒާރާއާއި އަނެއް ވުޒާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުވާން ޖެހޭ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 17 ނޮވެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 19:55 | 2,355

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހު ޖަމާލް - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހި ރާއްޖެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެއްވަރަށް ތަރައްޤީ ނުވެ އޮތް އެންމެ މައި ސަބަބަކީ ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަން ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަހި ގުޅުމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރަވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މަލީހު ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމައްދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހިސާބަށް ނުދިއުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެއް މިނިސްޓްރީ އަނެއް މިނިސްޓްރީ، އެއް އިދާރާ އަނެއް އިދާރާ، އެއް ވުޒާރާ އަނެއް ވުޒާރާގެ ތެރޭގައި މިއޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުން މިހާރަށް ވުރެ އިތުރުވާން ޖެހޭ. މިގުޅުން މިހާތަނަށް އޮންނަން ޖެހޭ މިންވަރަށް ނެތުންއެއީ، އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމުގެ، މުޅި ސިސްޓަމްތަކާއި މުޅި ސަރުކާރު އޭގެ މިސްރާބުަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކޮންސިއުލިޑޭޓް ވާންޖެހޭ، އިންޓަގްރޭޑް ވާންޖެހޭ އެއް ސިސްޓަމް އަނެއް ސިސްޓަމް މިހާރަށް ވުރެ ރައްޓެހިވާންޖެހޭ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުން އަދިވެސް ވަކި ވަކިން މަަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހު ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގައި އަށަގަނެފައި ހުރުމަކީ މި ދާއިރާއިން ކުރިއެރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިންވެެސް އެ ނަމުގައި ވުޒާރާއެއް އުފެއްދި ކަމަށާއި އެ މިނިސްޓްރީ އޭރުގައި އުވާލުމަކީ ހެދުނު ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރ ސިފަކުރެއްވިއެވެ. 15 އަހަރު ކުރިން އެއައި ސްޕީޑުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ނަމަ މި ސަރަހައްދުގައި ވެސް އެންމެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެންމެ ރަށްޓެހި ގައުމަށް ދިވެހި ރާއްޖެ ވެގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް ކުރިއެރުވުނުނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދިނުމަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ވެގެންދިޔައީސްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މިއަދާ ހަމަޔަށް މި ފެނިގެންދިޔައީ މިނިސްޓްރީ އުވި، އެންސީއައިޓީގެ ނަމުގައި މުއައްސަސާއަކުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީހަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ދެވެން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރު އެކި އިދާރާތަކުގެ "ފްރޮންޓްއާއި އަދި ބެކްއެންޑް" ގައި ހުރިހާ ކަމެއް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވިފައި ހުންނަން ޖެހޭއިރު، އޭގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް އެމިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނަކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.