ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު

މިހާރު މި ފެންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު މަސްހުނިވެފައިވާތަން: ރައީސް މައުމޫނު

  • ބައެއް ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތުން ބަރުލަމާނީ ސިފަ ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 16 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 01:41 | 6,911

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ ނިޒާމެއް އޮތް ނަމަވެސް މިހާރު މި ފެންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމާއި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު މަސްހުނިވެފައިވާތަން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ޚާއްޞަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުން ބަރުލަމާނީ ސިފަ ފެންނަ ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތުން ބަރުލަމާނީ ސިފަ ފެންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ ނިޒާމު އޮންނަންޖެހޭނީ ތިންބާރު ވަކިވެ، ވަކި ޙުދޫދުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ދެ ނިޒާމު މަސްހުނިވެގެން ހިނގަމުންދާތަން ކަމަށެވެ.

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް މިހާރު ވައްތަރުވަނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެން ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތުން. ނަމަވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ނިޒާމުގަވާކަމެއް ނޫން، މިސާލަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އެދުވަހުން އެދުވަހަށް ވޯޓެއް ނަގައި ނުވަތަ މީހުން ގެނެސް ސުވާލުކޮށް މިކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން އޮންނަނީކީ އަސްލުގަ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މިދަނީ އެހެން މަންޒަރެއް، އެއީކީ އަސްލު ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ގޮތެއް ނޫން އައިސްގެން މި އުޅެނީކީ، ރިޔާސީ ނިޒާމުގަ އޮންނަންޖެހޭނީ، ހަމަ ހުރިހާ ބާރުތައް ވަކިވެފައި ތިންބާރު ވަކިވެފައި، އެއްބާރު އަނެއް ބާރަށް ފާރަވެރިވާގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނީ،ހުދޫދުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި، އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިހާރު މިވާ ގޮތަކީ ހިސާބަކަށް މަސްހުނިވެގެން މިދަނީ،

~ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމު

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެހައި ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ކަމުދާނީ ހަމަ މިހާރު މި އޮތް ނިޒާމު، އެއީ ރިޔާސީ ނިޒާމް، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ރާއްޖެއަކަށް އަޅުގަނޑު ހިތުން އެއީ މާ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމަކަށް ނުވާނެ، ވަރަށް އަވަސް އަވަހަށް ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދާނެ އިނގޭތޯ، އެހެންވީމާ ހަމަ ބޮޑުވަޒީރަކު ލާތާ ދެމަސް ފަހުން އިސްތިއުފާދޭން ޖެހިދާނެ، އަނެއް ބޮޑުވަޒީރަކު އަންނާނެ، ދެން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަނުޖެހުން ތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައިން އުޅެން ޖެހޭނީ،

~ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ޤައްޔޫމު

ރައީސް މައުމޫން ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް ތާޢީދުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާއިރު، މިދިޔަ 15 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދީފައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޠަބިއްޔަތުގައި ހުރީ ބަރުލަމާނީ އުޞޫލަކަށް ކަން އެނގިފައިވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަން ހަރުކަށި ގޮތުގައި ބަދަލުވުމުގެ ބަދަލުގައި އޮމާންކަމާއެކު ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގައި މާ ބޮޑު ކަމަށް ދެކިލައްވާ ކަމަށާއި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ޚަރަދު ވެސް ކުޑަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.