ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު

ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުރިން ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ހަދަންޖެހޭ: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

  • ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅެން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހޭ
  • ލިބޭ ފައިސާ ހަރަދުކުރަނީ މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަން އުސޫލުތަކެއް އެކަށައަޅަން ޖެހޭ
  • އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގް އަމާޒަކީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓް ކުރުން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 14 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 00:11 3,804

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ބަދަލާއެކު ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އެކަށައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ބަޖެޓު ދިރާސާ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ، ހަގީގީ މާނައިގައި ލާމަރުކަޒު ކުރެވޭނީ ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ މިނިވަންކަން ދީގެން ކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ މިނިވަންކަން ދިނުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްތަކުން އެ ފައިސާ ހަރަދުކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ކައުންސިލްތަކަށް (ފައިސާ) ދޭންޖެހޭ. ހަގީގީ މިނިވަންކަން ނުވަތަ ބާރުވެރިކަމަކީ ފައިނޭންޝަލް އިންޑިޕެންޑެންސް. އެކަން ފުރިހަމަ ވެގެން ދިޔުމަކީ ހަގީގަތުގައި ރަނގަޅު ފާލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން. އެހެން ނަމަވެސް މީގެ އިތުރު ކޮންޓްރޯލް މެޝަރޒްތައް އަންނަން އެބަޖެހޭ.

~ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު

ޒިޔަތު އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބައެއް ފަހަރު ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހުށައަޅަން ޖެހޭ މާލީ ބަޔާން ވެސް ހުށައަޅާފައި ނުވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުރިން، މާލީ ބަޔާން ހުށައެޅުން ކަށަވަރުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކުން ހަރަދުކުރާ ފައިސާ ހަރަދުކުރަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ގާއިމްކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ. އޮޓިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަމާޒަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއް އޮޑިޓްކޮށް ނިންމުމެވެ.

ހަވާލުކުރެވޭ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި މިއޮތީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނައި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ (ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ). އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ މޮޑެލްއަކީ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއް އެއް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓްކުރުން.

~ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ ދައުލަތުން މާލީ ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެ އޮފީހާ ހިއްސާކުރުމަށް ވެސް އެދިފައެވެ. އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުން ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ޒިޔަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ވަނީ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަ މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގެ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ލާމަރުކާޒީ ގާނޫނު ފާސްވެ ތަންފީޒުކުރެވޭ ހިސާބުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސްގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުން ލިބޭ ފައިސާވެސް ކައުންސިލަތަކަށް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް