ހުކުރު 14 އޯގަސްޓު 2020
04 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ފަލަ ސުރުހީ

މިސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ނިޒާމު ފައްކާކުރެވޭނެ: އެޑިޔުކޭޝަން

  • އައު ކަރިކިއުލަމް ތަންފީޒު ކުރިއިރު އެކަމަށް ސްކޫލުތަކުން ތައްޔާރުނުވޭ
  • މިހާރު މިދަނީ ޓީޗަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީންތައް ދެމުން
  • ތައުލީމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރު ދަނީ ދަސްކޮށްދެމުން

ކ. މާލެ | 12 ނޮވެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 08:43 | 2,607

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އިހުސާން - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އައު ކަރިކިއުލަމްގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމް ނިޒާމު އެކީ ފައްކާކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސަރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި އިހުސާން ވިދާޅުވީ 2015 ވަނަ އަހަރު އައު ކަރިކިއުލަމް ތަންފީޒުކުރަން ފެށިއިރު އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޓީޗަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިން ދޭންޖެހޭ ތަމްރީންތައް ދީފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ވެސް ފުރިހަމަޔަށް ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތްކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިހުސާން ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ އައު ކަރިކިއުލަމްގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ޓީޗަރުންނާއި، ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކަމަށާއި، ޓީޗަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ވަޞީލަތްތައް ނެތް ސްކޫލްތައް ދެނެގަތުމަށްފަހު އެސްކޫލުތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިހުސާން ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުން ހުނަރުވެރި ކުދި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކަރިކިއުލަމްގެ ތެރެއިން އަދި ސްކޫލު މާޙައުލުގެ ތެރެއިން ސްކޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންއެއް މިހާރު ވަނީ އެކުލަވާލާފަ. މިފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއް ވަނީ އައު ކަރިކިއުލަމް ތެރެއިން 21 ގަރުނުގެ ފުރިހަމަ ތައުލީމެއްދެވޭ މިންވަރަށް ފައްކާކުރެވިފައިވާ ސްކޫލަކަށް. މިންވަރަށް ފައްކާ ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިސަރުކާރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސަރުކާރުން މިކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާނަން.

~ އިހުސާން- އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ވަށާޖެހިފައިވާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ އިހުސާން ވިދާޅުވީ އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 22 ސްކޫލެއް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއުޞޫލުގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިދިނުމުގެ އިތުރުން ކުދިންނަށް ބައެއް ކަހަލަ މުހިންމު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދެވޭ ކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިހުސާން ވިދާޅުވީ އަސާސީ ތަޢުލީމު ދެކެމުން އައި މިންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އަސާސީ ތަޢުލީމެއްގެ ގޮތުގައި މާނަ ކުރަނީ އަމިއްލައަށް ޢިލްމު ހޯދައިގަތުމަށް އެޢިލްމުގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފޮތުން އެއްޗެއް ކިއުމަށް އެއެއްޗެއް އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުނަރަކީ ސްކޫލުތަކުން ކުދިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭޖެހޭ އިލްމެއް. އެހެންވީމަ އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލުތައް ބަދަލުވީމަ އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ފައިދާއަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކުއްޖާ ފޮތުން ކިޔަވާފަ އިލްމު އެކުއްޖެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުނަރު ކުއްޖާއަށް ދަސްކޮށްދެވޭ. އެކަމަށްޓަކައި ވަގުތު އެބަ ލިބޭ. އެކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ވާސީލަތްތައް ސްކޫލުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ.

އިހުސާން ވިދާޅުވީ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ހުނަރު ދަސްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަންކަމުގައި ގޮތްނިންމުމުގައި މިހާރަށް ވުރެ ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.