ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ރާއްޖެ - ޝަރުއީ ދާއިރާ

މުޅި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ހިޔަނި އެޅިގެންދަނީ މަދު މީހެއްގެ އަމަލުތަކުން: މެމްބަރު ހިސާން

  • ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން އެންމެ އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރުން
  • ވަކި މަގާމެއްގައި ހުރުން އެއީ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ސަބަބެއް ނޫން
  • ޝަރުއީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރާނަން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 8 ނޮވެންބަރު 2019 | ހުކުރު 00:28 4,566

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު އަދި ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މުޅި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ހިޔަނި އެޅިގެންދަނީ މަދު މީހެއްގެ އަމަލުތަކުންކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ނަޒާހަތްތެރި ޝަރުއީ ނިޒާމެއް އޮތް ގައުމަކަށް މިގައުމު ހަދާނެ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޖޭއެސްސީގައި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަލަށް އައްޔަންކުރި ހާތިފް ހިލްމީ އާއި ހުސައިން މަޒީދު ހުވާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިސާން ވިދާޅުވީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ގާނޫނު އަސާސީއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުވަތަ ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ނަމަވެސް 11 އަހަރު ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ގާނޫނު އަސާސީ އެތަސައްވުރު ހުރި މިސްރާބަށް ޝަރުއީ ދާއިރާ ނުގެންދެވޭ ކަމަށެވެ. ހިސާން ވިދާޅުވީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރަން އެންމެ އެދޭ ފަރާތްތަކަކީ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށާއި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ނެގެހެއްޓުމާއި މިދާއިރާއަށް ލިބެންޖެހޭ އިތުބާރު ލިބިގަތުމަކީ ފަނޑިޔާރުން އެންމެ އެދޭ އެދުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ފަނޑިޔާރުގެއަށް ހިޔަނި އެޅިގެންދަނީ މަދު މީހެއްގެ އަމަލުތަކުން ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ދައުލަތުގެ މުއައްޒަފުން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ޒިންމާތަކެއް އޮތް ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ބައެއް. އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ނެތިގެން ގޮސްގެން ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަވާބު ދާރީވަންޖެހޭ އަދި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ ބައެއްކަން.

~ ހިސާން- ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ހިސާން ވިދާޅުވީ ވަކި މަގާމެއްގައި ހުރުން ނުވަތަ ވަކި ވަގުތެއްގައި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުން އެއީ މީހާކާ މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދުސްތޫރީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން މަތީގަ ކޮމިޝަން ދެމިހުންނާނެ ކަމަށާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީއާ ގާނޫނުތަކުގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތްތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރެވިގެންދާއިރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ހިސާން ވިދާޅުވީ އޭގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ބަލައި އެމައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކޮމިޝަނުން ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހިސާން ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް ކްރައިޓޭރިއާތައް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އެއީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ސިއްރު ސިއްރުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި . ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރަނީ ހާމަކަމާއެކު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ވެސް އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ޕްރޮސަސްގައި ވެސް. އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރި ފަދައިން ފަނޑިޔާރު ގެއަކީ ނަޒާހަތްތެރި ތަނެއްކަމަށް ހެދުމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެމަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވެދޭން ބޭނުންވޭ.

~ ހިސާން- ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ހިސާން ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގައި އުސޫލުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންނަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އެބޭފުޅުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށް އެކަންތައްތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް މެނުވީ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ ޝަރުއީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ފެށި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ގާނޫނު އަސާސީ ތަސައްވުރުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ނަޒާހަތްތެރި ޝަރުއީ ނިޒާމެއް އޮތް ގައުމަކަށް މިގައުމު ހަދާ ފަނޑިޔާރުން ފަހުރުވެރިވާ ފަދަ ފަނޑިޔާރުގެއެއް ބިނާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް