ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މިނިމަމް ވޭޖް

މިނިމަން ވޭޖް ކަނޑައެޅުން: މަޓީންނާއި މަސީންވެސް ތާއީދު!

  • ބޮޑަށް ބަހުސް ކުރެވުނީ ބިދޭސީންނާއި ދިވެހިންނާ ހަމަހަމަކޮށް، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާމެދު

ކ. މާލެ | 6 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 19:47 | 5,472

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅެމުގެ ބިލް ޑްރާފްޓްކުރާ މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމެޓީގައި މަޓީ އާއި މަސީގެ އިސްބޭފުޅުން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށާއި އެކަންކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީޒް (މަޓީ) އާއި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީޒް (މަސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލް ޑްރާފް ކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަބް ކޮމެޓީން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުމަށް، މަޓީ އާއި މަސީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަނީ ވަޑައިގެން މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވައި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ކޮންސްޓަރަކްޝަން ދާއިރާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ރާއްޖޭގައި މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމުގައި އެ ސިނާއަތްތަކަށާއި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަން ވެގެންދިއުން މުހިއްމު ކަމަށް އެ ދެ އެ ސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މަޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން ވިދާޅުވީ، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާއިރު، އެއީ ހަމަ އަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ޖަހާލާއެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މިނިމަމް ވޭޖު ވާންޖެހޭނީ، މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންގެ އަސާސީ ކަންކަން ހަމަޖައްސާ ލެވޭވަރުގެ މުސާރައަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައިވެސް ވަރަށް ދަށް މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތައް އުޅޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، މޫސަރައާއި ސަރވިސް ޗާޖު މަހުންމަހަށް ދިނުމުގައި ވެސް ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން މުއައްޒަފުންނާމެދު އިހުމާލު ވަމުންދާކަން ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ނޫރައްދީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު ވިދާޅުވީ ކޮންސްޓަރަކްޝަން ދާއިރާގައިވެސް ވަރަށް ކުޑަ މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފުން އުޅޭކަން ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަަމަށާއި، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން އެންމެބޮޑަށް ބާރު އަޅަނީވެސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

ޖަނާހު ވިދާޅުވީ ކޮންސްޓަރަކްޝަން ދާއިރާގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އެވްރެޖްކޮށް، މުސާރައާއެކު ހަރަދު ވަނީ 6،000ރ ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ދިވެހިންނަށް އެވްރެޖްކޮށް، 8،000ރ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެމުންދާތީ، މިނިމަމް ވޭޖް އެވަރުގައި ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމެޓީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުސް ކުރެވިފައިވަނީ މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ބިދޭސީންނާއި ދިވެހިންނާ ދެމެދު ތަފާތު ކުރެވިދާނެ ކަމާމެދުގަ އެވެ. އަދި ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން ޝައުގުވެރިވާނެ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅި، ތައުލީމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، ހިންގުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށްވެސް މަޓީންނާއި މަސީން އަދި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.