އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީ

8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަހަރީ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވޭ: ރެޑް ކްރެސެންޓް

  • ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ޚިދުމަތަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ކަމަަށް
  • ލާމަރުކަޒީގޮތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 6 ނޮވެންބަރު 2019 | ބުދަ 17:15 2,344

ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އަމީން އާއްމު އައިޝަތު ނޫރާ - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ދެމުންދާ ޚިދްމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަހަރީ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާކަމަށް އެ ޖަމާޢަތުން ބުނެފިއެވެ.

މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވެ، ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އަމީން ޢާއްމު އައިޝަތު ނޫރާ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ކޮށް، ލާމަރުކަޒުކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ރެޑް ކްރެސެންޓް ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކަށް މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވެވޭވަރުގެ ފުދުންތެރި ޤައުމެއްކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޤަބޫލު ކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ނޫރާވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަހަރީ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުންވަނީ އެހެން ޤައުމުތަކުން އެ ޤައުމުތަކުގެ ރެޑްކްރޮސް ނުވަތަ ރެޑްކްރެސެންޓް ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިވާ ގޮތްތައް މިސާލާއެކު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިގޮތުން އަޒަރުބައިޖާނުގައި ރެޑްކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީއަކީ އެމީހުންގެ އެއިންނަ ދަ ލޯ އޮފްދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޒަރބައިޖާން އޮން ދަ ރެޑްކްރެސެންތް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ޕްރޮވިޝަންސް ހުރޭ އެނުއަލީ ފަންޑްސް އެލޮކޭޓް ކޮށްފަ ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް. އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެ ހަދާ އެނުއަލް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓު ޕްރެސެންޓްކޮށްފަ އެކަމަށް އެ ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފަ ދެ ފަރާތް އެގްރީ ވާގޮތަކަށް މި ސެޓްއަޕް ހަދާފަ މިއިންނަނީ. ދެން އޭޝީޔާ ނުވަތަ އޭޝީއާ ޕެސިފިކް އިން ތަންކޮޅެއް ދުރައް ޖެހިލާއިރު ރާއްޖެއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓެކްސްޓް ތަފާތު ގައުމަކަށް ވިޔަސް ހަމަ މޮޑެލް ފޮލޯ ކުރެވިދާނެ ޖާރމަން ރެޑްކްރޮސްގައިވެސް. ޖާރމަން ރެޑްކްރޮސްގައި މި ފޮލޯ ކުރާ ގޮތަކީ އެބޭފުޅުންގެ ފެޑަރަލް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހުންނަ އެލޮކޭޝަންސް މި އެލޮކޭޓް ކުރަނީ ނެޝަނަލް ސޮސައިޓީއެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް.

ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އަމީން ޢާންމު ވިދާޅުވީ ދަރުމަވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުދިނުމާއި އިދާރީ ކަންތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ވެސް މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައިވެސް ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމުކޮށް، އެ އަތޮޅެއްގައި ތިބޭ ދަރުމަވެރިންނަށް ބަރޯސާ ވެވޭގޮތަކަށް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން ނޫރާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހީގައި ފަންނީ އެހީއާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރިނަމަވެސް، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ރެޑްކްރެސެންޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މައި ޚަރަދުތައް ކަވަރުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

"ކޯރ ކޯސްޓޭ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ސެޓްއަޕްއެއް ހަދާ، އެޓްލީސްޓް މެއިން ހަބްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓާފެއް ބަހައްޓާ، އަދި ނެޝަނަލް ލެވެލްއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކީ ކޯރޑިނޭޝަން ސްޓާފް ޓީމެއް ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަށް ދާ ހަރަދުތައް"

މިއަދު ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙިއްސާ ކޮށްފައިވާއިރު ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން ޤައުމަށް ކޮށްދޭ އަގުހުރި މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވާ، އެ ކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް