ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

އެސްޖީ އަށް ބިރެއް ނުދައްކަން، ދިނީ ނަސޭހަތް: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

  • ޖޭއެސްސީން ދަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އެއް ބަަލަމުން
  • ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގާނޫނާ އެއް ގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 6 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 17:20 | 2,746

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަބްދުﷲ ދީދި - ޓްވިޓަރ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. ހުސައިން ފާއިޒު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކާފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ނަސޭހަތް ދެއްވި ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. ފާއިޒް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ދިން އިންޒާރާއެކު, އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމާފައެވެ.

އެވާހަކަތައް ދޮގުކުރައްވައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދާދީ ފަހުން ޖޭއެސްސީގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ތަސްދީޤު ކުރައްވާފައިވާ ޖޭއެސްސީގެ ޤާނޫނެއް ކަމުގައި ވާތީ، އެ ޤާނޫނަށް ފުރިހަމަޔަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދޭން ޖެހޭ ހުރިހައި އެއްބާރުލުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމު ކުުރުމުގެ ބާރުގެ އާއްމު އިދާރީ ކަންކަމަށްވާއިރު، ކޯޓުތަކުގެ އެތެރޭގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ އަންގާ އެންގުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޑރ. ފާއިޒް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ އެންގުމެއް ނެތި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ކޯޓު ހިންގުމުގެ އިސްވެރިއަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އޭނާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުސްތޫރީ އަދި ޤާނޫނީ މާއްދާތަކުގެ ބާރު ކެނޑޭ ގޮތަަށް އަމަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެސްޖީ ޑރ. ހުސައިން ފާއިޒް. ފޮޓީ: ސަން އޮންލައިން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ގޮތަކަށް ފާއިޒު އަމަލުތައް ހުންނެވެމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ. ފާއިޒު އަށް ނަސޭޙަތްދީ އެފަދަ އަމަލެއް ތަކުރާރު ނުކުރެއްވުމަށް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މަސްލަހަތު ނަގައިލެވޭ ގޮތަށް އެފަދަ ކަންތައް ކުރައްވަނާމަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އަދި އޭގައި އެއްވެސް ގޮތަށް އޭނާ އަށް އިންޒާރު ދިންކަމުގައި ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނޯންނާނެކަމާއި، އަދި އެއީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ބަލާނެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޑރ. ދީދީ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދިޔުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.