ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އަސްލަމް

ސަރުކާރު ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ އެޓިޓިއުޑް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން: އަސްލަމް

  • އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ބައެއް ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން
  • ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދައްޗަކީ ޕޭމެންޓްގައި ޑިލޭ އުޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 6 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 17:23 | 6,158

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް - މަޖިލިސް

ސަރުކާރު ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ އެޓިޓިއުޑްގެ މައްސަލަ ހުންނަ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެކަންތައްތައް ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ދިމާވާ ބައެއް ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން، "ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޗެލެންޖެސް އެންޑް ޕޮސިބްލް ސޮލިއުޝަންސް" ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭއްވި ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ޕޭމަންޓްތަށް ލަސްވާ މައްސަލަ މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

" އެއްކަމަކަށް ތިބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެކުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިއޮތީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގައި ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ޕޭމަންޓްތައް ޑިލޭވާ މައްސަލަ. ދެން އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން އެކަން އެހެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވޭ. ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެޓިޓިއުޑްގެ މަސައްލައެއްވެސް މީގައި އުޅޭ. އެކަންވެސް އަޅުގަނޑު މީގައި ގަބޫލު ކުރަން."

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ވިސްނުން ހުންނަނީ ބޭނުން އިރަކު އެކަމެއް ކޮށް ނިންމާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ފަހަރަށް އެ މަސައްކަތެއް ނިންމަނީ މުއްދަތު ހަމަވާފަހުންކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ސަރުކާރު މުވައްޒިފުންގެ ވަރަށް ގިނަ އެޓިޓީއުޑެއް ވީއިރަކުން ކުރުން. އަދި ބައެއް ފަހަރުވާކަމެއް ކަމެއް ކުރުމަށް ދީފައި އޮންނަނީ 20 ދުވަސް ކަމަށް ވަންޏާ 20 ދުވަސް ހަމަވާ ފަހުން އެކަން ކުރުން. ކަމެއް ކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަނީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކިތަންމެ އަވަހަށް ކޮށްލެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކޮށްލުމަށް އެއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި މިއޮތީ. އެހެން ނަމަވެސް މި އެޓިޓިއުޑްގެ މައްސަލަ ހުންނަކަން އަޅުގަނޑުވެސް ގަބޫލު ކުރަން."

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެ އެޓިޓިއުޑް ބަދަލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޒާތުގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި ދާން ބޭނުންވާ އަމާޒަކަށް ނުދެވޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންފަރެންސްގައި އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮންފަރެންސްގެ ސަބަބުން އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ޗެލެންޖެސް އެންޑް ޕޮސިބްލް ސޮލިއުޝަންސްގެ ފުރަތަމަ ދެ އެޑިޝަން ބޭއްވިގެން ދިޔައީ ސެމިނަރ އެއްގެ ނަމުގައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އެޑިޝަން 2007 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އިރު ދެވަނަ އެޑިޝަން އެއް ބާއްވާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރެވެ. ތިން ވަނަ އެޑިޝަން އިން ފެށިގެން ކޮންފަރެންސްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެންދަން ގަސްދުކުރަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.