އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަގޭ ރިޕޯޓް

ގާސިމް އެވެ. އެއީ ހަމަ "ބަޣާވާތެއް"!

  • ގާސިމަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގައި އޭރު އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއްފަރާތް
  • ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް
  • ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަމަށްބުނާއިރު، އޭގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އޮތީ ހިސޯރުކޮށްފަ

ކ. މާލެ | 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 13:57 | 19,094

ފެބްރުއަރީ 07، 2012 ވަނަ ދުވަހު، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ޓީވީއެމްގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ - ގޫގުލް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ ބަޣާވާތަކުންކަން ނޭނގޭ ދިވެހި ރައްޔިތަކު މަދުވާނެއެވެ. އެހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ދިޔައީ ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކަމުންނެވެ. އަދި ބަޣާވާތްކުރީވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ ކުރިމަތީގަ އެވެ. އެކަން ނިންމާލީވެސް މަޝްހޫރު "ގްރީން ޒޯނުގެ ތެރެއިން" ނެވެ. އެ ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނަށް އެއީ ބަޣާވާތަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެއީ ހައިރާންވާންޖެހޭވަރު ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުން އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ. އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ ނުރުހެ އެވެ. އެއީ ބަޣާވާތެއްކަމާ، އެކަން ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އައި ވަކާލާތުކުރަމުންނެވެ. އަދި އަމުދުން އެވާހަކަ ދައްކާލެއް މިހާރު މާބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރަކީ އެމްޑީޕީ އިސްކޮށް އޮވެ، ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން ގެނައި ސަރުކާރަކަށްވުމެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމުން، އެވާހަކަ ދައްކާލެއް އިތުރުވާނެތާއެވެ. އަދި އެއީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ނަމަވެސް އެވާހަކަ ނުދައްކާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކުޑަ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.

މިގައުމަށް ސިޔާސީ ހަމަ ޖެހުމެއް ނުލިބިގެން އުޅެނީވެސް ބަޣަވާތުގެ އަހުލުވެރިން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވިފައިނުވާތީކަން ހިތާ ދެކޮޅަށް ވިޔަސް ގަބޫލު ކުރަންޖެހެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ލޯ ކުރިމައްޗަށް ފެންނަން ހުރި ހަޤީޤަތަކީ މިފަހުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވަނީ ވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލިފަހުގައިކަމެވެ. މީހުން މެރުންފަދަ ކަންކަން އާއްމުވެ، މީހުން ވަގަށް ނެގުންފަދަ ކަންކަންމުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން ބޮޑެތި ވައްކަންތައް ހިންގަމުންދިޔައީ އޭގެ ފަހުން އެވެ. ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންކުރި އިތުބާރު ވެއްޔާ މޮޑެވި، ރައްޔިތުންގެ ރުޅިވެރިކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވުން އެވެ.

އެމްޑީޕީ އިސްވެއޮވެ، ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރެއް އުފެދިފައިވާއިރު، ބަޣާވާތްކުރި ވާހަކަ ދައްކާލެއް ގިނަކަމުން ބަޔަކު މީހުން މޭކަރާގޮތް ވެދާނެ އެވެ. އެބަޔަކު މޭކަރާ، އަދި ހޮޑުލެވޭގޮތް ވިޔަސް އެވާހަކަ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ދައްކާނެ އެވެ. ސަބަބުތައްވެސް ބައިވަރު އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހު ޖަލްސާގައި މަހުޖަނު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ ބަޣާވާތުގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވާފަ އެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ، ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން ބޭފުޅުން ގެނެސްގެސް އެކަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެވާހަކަ ފަށަފަށައިގެން ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށާއި އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫންކަން އެބުނާ ކޯންޏަކުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބަޣާވާތޭ ކިޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެވާހަކަ ނަގަނަގާ ދެއްކިޔަސް އެޔެއް ދެން މި ގައުމަކު ނުހިނގާނެ. ބަޣާވާތަކަށް ނުވެސް ހެދޭނެ. އަޅުގަނޑު ހިތައް އަރަނީ މިބޭފުޅުން ބަޣާވާތް ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ބާއޭ އަޅުގަނޑު ހިތައް އަރަނީ" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ބަޣާވާތަކީ ސިޔާސީ މީހުން ކުރާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ގާސިމް އެވެ. ތިޔަވިދާޅުވީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. ބަޣާވާތަކީ ސިޔާސީ މީހުން ކުރާއެއްޗެއް ނޫނެވެ. ފެބްރުއަރީ 6 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި އޭރުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކަކާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ހަމަ ނުޖެހުން އިތުރުވެ، ބޮޑު ތަޅާފޮޅުމަކަށް ނުދިއުމަށް ފުލުހުންނަށް އެކަން ހުއްޓުވެން އޮތެވެ. އެކަމަކު އެކަން ނުކޮށް، "ބަސްނާހާ" ފުލުހުންތަކެއް ނުކުމެ، މުޅި މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލާ، ފުލުހުން ޔުނީފޯމަގައި ނިކުމެ، އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެއަށް ވަދެ އެތާތިބި މީހުންނަށް އަނިޔާކޮށް، އެތަނަށް ގެއްލުން ދިންކަން ގާސިމަށް އެނގި ނުލައްވަނީ ކަމަށްވެދާނެ އެވެ. އަދި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި، ފުލުހުންތަކެއް ނިކުމެ، ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ތިބެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާ އަދި ސިފައިންގެ ތެރެއިންވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވިކަން ގާސިމަށް އެނގިނުލެއްވީ ކަމަށްވެދާނެ އެވެ. އަދި އަމުދުން ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒާއި ފުލުހުގެ މައިމަރުކަޒުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންކަން ގާސިމަށް ނޭނގި ހުންނާނެ ކަމާމެދު އަޅުގަނޑަށް ޝައްކެވެ.

ފުތަރަމަ ސަބަބަކީ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމާއެކު، ފުލުހުންގެ މައިމަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ގާސިމް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އޭރު އެހަރަކާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބައެެއް ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެފައިވާތީއެވެ. އަނެއް ސަބަބަކީ މަންޒަރުތައް ލައިވްކޮށް ޓީވީތަކުން ދައްކަމުންދިޔައިރު، އަދި އެންމެންގެ ކުރީމަތީގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންޖެހި ސަކަރާތެވެ. ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒުގެ ދޮރުމައްޗެކޭ މާލޭގެ އެއްނަމްބަރު ކޮނި ކޮށްޓެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. އެތަނަށް އެއްވެފައިތިބި މީހުން ބައެއް ތަކެތި ސިފައިންގެއާ ދިމާލަށް އުކަމުންދިޔައިރު، ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުގެ ތެރެއިންވެސް ބައެއް ތަކެތި ސިފައިންގެއާ ދިމާލަށް އުކާފައި ވެއެވެ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގާ ދިޔަކަން އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯތަކުން ހާމަވާއިރު، އެއީ ސިއްރުކޮށް ހިނގާދިޔަ ކަމެއް ނޫންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަމަށް ބުނާއިރު، އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގެ ކުރިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިސޯރުކުރިކަން ވެސް ގާސިމަށް ހަމަ ނޭނގެނީތޯ އެވެ. ﷲ އަކްބަރު ގޮވަމުން، ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއް ކަމަށްވާ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށިން ސިފައިންގެ ފައުޖެއް ނިކުމެ، ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒަށް އައިސް ބަޣާވާތްތުގައި ބައިވެރިވިއިރު، "އެމްއެންޑީއެފް ހަބޭސް" ވެގެން ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންތަކެއް އުޅުނުތައް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސީލްޑްތަކާއި މުގުރު ބުރިތައް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އަތަށް އެރީ ކޮން ސަބަބަކާ ލައިގެންތޯ އެވެ.

ގާސިމް އެވެ. މިރިޕޯޓުގައި މިހިމަނާލީ ބަޣާވާތުގެ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. "އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލާ" ރައީސް ނަޝީދު ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާށޭ ވިދާޅުވި ބޭފުޅުން ނިކުންނެވީ ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒުގެ ތެރެއިން ނެވެ.

ގާސިމް އެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ސިފައިންނާއި ފުލުުހުން މެދުވެރިކޮށް، ކަންކުރަމުންދިޔަ ގޮތާއި، އިވުނުއަޑުތަކާއި، ފެނުނު މަންޒަރުތަކީ ދުވަހަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުން ފިލާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިއްޔެ ހިނގި ކަމެއްހެން މިއަދުވެސް އެކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. އެކަން ދުވަހަކުވެސް ހަދާނަކުން ނުނެތޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.