އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ގުޅުމުން ސަރުކާރަށް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ނުދެކެން: މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

  • ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކޮންމެ މީހަކު ވަންނަން ބޭނުންވިޔަސް އެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ
  • ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެ ޕާޓީން ފުރުސަތު އޮންނާނެ

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 07:53 | 5,427

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ގުޅުމުން ސަރުކާރަށް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރަ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ގުޅުމުން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް އަދި އެހެން ބަޔަކަށްވެސް އޭގެ ސަބަބުން އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ކޮންމެ މީހަކު ވަންނަން ބޭނުންވިޔަސް އެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ފުރުސަތު ނުދީފިނަމަ އެކަން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ކުރިން ކޮންމެ ފިކުރެއްގައި ހުރި މީހެއް ވިޔަސް، ކުރިން ހިނގި ކަންކަން ގޯސްކަން ގަބޫލުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ އެ މީހަކަށް އެ ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް އެ ޕާޓީން ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ގުޅުމުން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަކަށްވެސް އަދި ބަޔަކަށްވެސް އޭގެ ސަބަބުން އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް. ސަބަބަކީ ޕޮލިޓިކަލް ޕާޓީތައް ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ނުވަތަ މިނިވަން މީހަކު ވަންނަން ދިޔަ ކަމަށް ވިޔަސް އަޅުގަނޑަށް ހީއެއް ނުކުރެވޭ މަނާކުރެވޭނެހެން. އެހެން އެކަން ކޮށްގެންވެސް ނުވާނެ.

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީއަކުން ނުފެންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ދޫކޮށްލަންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް ގާސިމް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި ދުވަހަކުން އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ދުވަހެއް އައިސްފިނަމަ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއަކުން ނުފެންނަންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަކިވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތް. ގާސިމް ނެތް ދުވަހަކުން ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕަށް އައުމުގެ ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް. ނަމަވެސް އެކަހަލަ ދުވަހެއް އައިސިއްޔާމުން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ހިޔާލާއި އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް އޮންނާނެ.

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާ

ދާދީފަހުން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ޖޭޕީއަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު، ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަސްއަދް, އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު، އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އިގްބާލް އާދަމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.