ހުކުރު 15 ނޮވެންބަރު 2019
02 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 18
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނާއި ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށްފި

  • ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ހަތް ކުންފުނި ހިމެނޭ
  • ގިނަ ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބިގެންދާނެ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 19:39 2,671

ކޯޕަރޭޓް ސްކޯލާޝިޕް ސްކީމް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެެއިން - ރައީސް އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކުންފުނިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ''ކޯޕަރެޓް ސްކޯލަރޝިޕް ސްކީމް'' އެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އެ ސްކީމް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްލާމީ މިނިސްޓްރީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ.

އެ ސްކީމްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަކީ، ހުޅުމާލެ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)، ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)، ދިރާގު، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީީ)، މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އަދި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ އިތުރުން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އެވެ.

އެ ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަކީ، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް، އޭޑީކޭގެ އިތުރުން ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްއެވެ.

އެ ސްކީމަކީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ދެމެދުވެފައިވާ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތައް ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިތަކުން ބާކީބައި ފަންޑުކުރާ ގޮތަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަޢާރާފުކޮށްފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕް ތަކެކެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 100 ސްކޮލަރޝިޕް ދޫކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ތަކާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމާ އިން ފެށިގެން ޕީއެޗްޑީއާ ހަމައަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

އެ ރަސްމިއްޔާތު ވާހަކަ ދައްވަމުން ހަޔރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ، އެ ސްކޯލަރޝިޕް ތަކަކީ ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ކިޔަވަން ބޭނުންވެގެން މާލީ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އެކަން ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަ ބޮޑު ދޮރެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ ސްކޯލަރޝިޕެއް ތަޢާރަފު ކުރުމަކީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ކަމަށާއި، އެއީ އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަން ވަރަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އެއްބަސްވެފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް