ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީ

ކޯޓުތަކުގައިހުރި މައްސަލަތައް ލަސްވާތީ ޓާސްކް ފޯހެއް ހަދަން ލަފާ ދީފި

  • 1900 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެބައޮތް
  • 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ 12 މައްސަލައާއި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި
  • ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 12:42 | 4,315

ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން ޕީޖީ އާއިޝަތު ބިޝާމްއާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ޓާސްކް ފޯސްއެއް އެކުލަވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް (ޖޭއެސްސީ) އަށް އަންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ، ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން ޖޭއެސްސީއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ޖޭއެސްސީ މެދުވެރިކޮށް، ވަނީ ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި، ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ނުނިމި ލަސްވަމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

އެގޮތުން ޖޭއެސްސީން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައިހުރި މައްސަލަތައް ލަސްވާ ސަބަބު ދެނަގަނެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީން އެރިޕޯޓް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައި ވަނީ، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ތަމްސީލުކުރާނޭ މީހުން ހިމަނައިގެން އިންޓަ އެޖެންސީ ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވާލައި އެމައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެފަދަ ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވާލުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ލަފާއެރުވުމަށް ކޮމިޓީއިން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ޓާސްކް ފޯސްގެ މެންޑޭޓްތަކުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަތައް ނުލެބި ލަސްވަމުންދާ ސަބަބުތައް ހޯދައި، އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންވީ ކަންކަން ހިމަނައި ރިޕޯޓެއް އެކުލާވަލުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ޖޭއެސްސީން މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި 1900 އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ އެބައޮތެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 12 މައްސަލައަކާއި، ފަސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެ 10 އަހަރު ހަމަނުވާ 12 މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް ޖޭއެސްސީ ރިޕޯޓުގައި ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.