ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ލުއި ޚަބަރު - ނިއުމާ

"ހިތި ތަޖުރިބާ" އިން ފެށި ފިލްމީ ދަތުރު ވަރަށް ފޮނި!

  • ނިއުމާ ފިލްމު ކުޅެން ފެށި އިރު އަޑަށާއި ސިފަ އަށް މީހުން މަލާމާތްކުރި
  • ނިއުމާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރައީސް ވެސް ތައުރީފް ކުރެއްވި
  • އުމުރުން 17 އަހަރުގައި ނިއުމާ ފިލްމު ކުޅެން ފަށައި 25 އަހަރު ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 05:22 23,029

ނިއުމާ މުހައްމަދު - ފޭސްބުކް

ފިލްމީ ދާއިރާއަށް އަލަށް ނުކުތް އިރު ސިފަ އަށް މީހުން މަލާމާތް ކުރިއެވެ. އަޑު ހުތުރު ކަމަށް ބުނެ މީހުން ބަވާ ހެދިއެވެ. ހިކި ކަމުން ވެސް މީހުން އެއްޗެހި ބުނެ ހެދިއެވެ. ހަމުގެ ބަލި ހުންނާތީ މީހުން އެކަމާ ފުރައްސާރަކޮށް ހެދީ އިންތިހާއަށެވެ. މި ދައްކަނީ މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުޅަދާނަ ފިލްމީތަރި ނިއުމާ މުޙައްމަދުގެ ވާހަކައެވެ.

އުމުރުން ސަތާރަ އަހަރުގައި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފައި ހަރުކޮށްލީ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުތަކަކާއި ހުވަފެންތަކެއް ދެކެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ނިިއުމާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ތައާރަފުވި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ހިތި ތަޖުރިބާ" އަށް ފަހު ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް ރައްދުވިއެވެ. ސިފަ ހުތުރު ކަމަށް ބުނެ މީހުން އޭރު ފުރައްސާރަކުރުމުން ނާއުންމީދުވެ ނިއުމާ ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހެދޭނެކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާ ހިތްވަރަކާއެކު ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފެށި ދަތުރުގައި ހުއްޓުމެއްނެތި އޭނާ އުންމީދުކުރި މަންޒިލައް ވާޞިލުވާން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. މީހުންގެ ބަދު ބަސްތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދީ ފަސްބެއްލުމެއް ނެތި ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތާއިގެން ނިއުމާ ފިޔަޖަހަމުން ދިޔައެވެ.

ނިއުމާގެ އެ ހިތްވަރާއި "ގަޓު" ގެ ސަބަބުން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނިއުމާގެ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލުވެ ކުރިން މައްލަވަ ކުރި މީހުން އޭނާއަށް ތަޢުރީފު ކުރަން ފެށިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ގިނަ ފިލްމުތަކަކުން ފުރުސަތު ލިބި މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އިސާހިތަކު މަޝްހޫރު ވެގެން ދިޔައެވެ. ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުތައް ކުޅެ ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލަން ޖެހުނަސް އަދި ބިރު ގަންނަވާލަން ޖެހުނަސް އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ތަރިއަކަށް ވެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ އުހުގައި ބަބުޅަން ފެށިއެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާގައި 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ނިއުމާ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި 25 އަހަރު ނުވަތަ ރިހިޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރިއިރު ނިއުމާ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދައިރާގެ "ކްއީން" ކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެއެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ޚިދްމަތްތަކެއް ކޮށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް އޭނާ ވަނީ ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވީ ނިއުމާގެ ފިލްމީ ކެރިޔަރ އަށް 25 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމެވެ. ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފިލްމީ ފަންނާނުން ބައިވެރިވި އެ ޙަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ. މީގެއިން ވެސް ދައްކުވައިދެނީ ނިއުމާއަށް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާކަން ސަރުކާރުންވެސް ބަލައިގަތްކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

އެ ޙަފުލާގައި ނިއުމާ ދެއްކީ އަސަރުން ފުރިގެންވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ނިއުމާ ހުވަފެންތައް ދެކެމުން ޅަ އުމުރުގައި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުތް އިރު ގިނަ ގޮން ޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ނިއުމާގެ ވާހައިގައި 25 އަހަރު ދުވަހު ފިލްމީ ދާއިރާގައި ދެމިހުރެ ކާމިޔާބީއާއި ހަމަޔަށް ވާޞިލުވީ ފަންނީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި ފޭނުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކޮށް ޖުމްލަކޮށް ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. އަދި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އޭނަގެ ފޭނަކަށް ދެރަކޮށް ކަމެއް ކުރެވިފައި އޮތްނަމަ އެކަމަށް އޭނާ ވަނީ މަޢާފަށް އެދިފައެވެ.

އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ފިލްމީ ދައިރާގަ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކާއި ކުރިމަތިލީ މީހެއް، ކުރިން އަޅުގަނޑުގެ އަޑު ހުންނަ ގޮތުން ބައެއް މީހުން މަލާމާލްކުރި، ފަހުން އަޅުގަނޑުގެ ސްކިން މައްސަލައެއް އުޅޭތީ އެ މައްސަލަ އަށް ވެސް މަލާމާތްކުރި، އަޅުގަނޑުވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ފަސްޖެހުން، އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު މިހިސާބަށް އައިސް މިހިރީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކީގަ، އަޅުގަނޑަކީ ގިވަޕް ކުރާނެ މީހެއް ނޫން

~ ނިއުމާ މުހައްމަދު

ނިއުމާ މުހައްމަދު

އަލަށް ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނަ ކުދިންނަށް ކުރީގެ ސީނިއަރ ކާސްޓުންގެ ތަޖުރިބާއިން އިބުރަތް ލިބިގަނެ ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ގޮވާލިއެވެ. އަދި ކުރިޔާ އަޅާ ބަލާއިރު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާކަން ނިއުމާ ފާހަގަކުރިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ފިލްމީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ފިލްމީ ފަންނާނުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ސަރުކާރުން ނުލިބޭ ކަން ނިއުމާ ހިތާމަ އާއެކު ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ފިލްމީ ފަންނާނުންނަކީ ހަގީގަތުގަ އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގަ އަޅާލުމެއް ދިން ބައެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އުޅޭ ބައެއް. ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކަށް ނިސްބަތްވާތީ ފިލްމީ ކަމެއްގައި ސިޓީ ލިޔަސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދޭ، ރައީސް ކުރެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު އެދެން ފިލްމީ ފަންނާނުންނަށް ވެސް އަޅާލާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުން ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށްް

~ ނިއުމާ މުހައްމަދު

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ނިއުމާ 25 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ރައީސް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ނިއުމާގެ ރިހި ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވަޑައިގެން ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާވެސް ވަނީ ނިއުމާގެ މަސައްކަތައް ތަޢުރީފު ކުރައްވާ ހިތްވަރުދެއްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ދިގުމުއްދަތެއްގައި ދެމިހުރުމަކީ ވަރަށް މަދު ފަންނާނަކަށް ނޫނިއްޔާ ކުރިވިފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަންތައްތަކެއް ނިއުމާގެ މަސައްކަތުން ފެނިގެންދިޔަކަން ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނިއުމާގެ ފިލްމީ ކެރިޔަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތު ތަކާއި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ތަރުހީބާއި ސަޕޯޓް ނިއުމާއަށް ލިބިގެންދިޔަ. އޭގެ ސަބަބަކަށް ވެގެންދިޔައީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ކެރިގެން ހިތްވަރާއެކީ މަސައްކަތްކުރުން

~ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ނިއުމާ މުހައްމަދު

ހިތާމައަކީ ދެން ނިއުމާގެ އެކްޓިން ނުފެންނާނެތީއެވެ. ނިއުމާ ބުނާ ގޮތުންނަމަ ކެމެރާ ކުރިމަތިން ދުރުވާން ޖެހުނީ ފިލްމު ކުޅެން ބޭނުން ނުވާތީ ދަރިފުޅާއެކު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ދެމި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނިއުމާ ދެއެވެ.

ފިލްމު އެވޯޑް ތަކުން ވެސް އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑު އެތަކެއް އަހަރަކު އުފުލާލި ނިއުމާ ވަނީ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ރޯލުތަކުން އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކައި ބެލުންތެރިން އަޖައިބު ކޮށްލާފައެވެ. ފިލްމު "ނިއުމާ" އާއި "ކަލާޔާނުލާ"، "މިހަށިން ފުރާން ދަންދެން"،"ދަރިންނަށްޓަކައި" އަދި "ނިވައިރޯޅި" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު އެކްޓިން އަށް ސެލިއުޓް ހައްޤު އިރު ވީޑިއޯ ލަވަ ތަކުން ވެސް ނިއުމާ ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައެވެ.

ނިއުމާ މުހައްމަދު

ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ލިބުނު ނަމަވެސް މިއަދު ނިއުމާ އެއީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ކުއީން އެވެ. އަދި ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ "ސިސްޓާ" ވެސް މެއެވެ. "ހިތި ތަޖުރިބާ" އިން ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުމެ ފެށި ދަތުރުގެ ނިމުން ކިހާ ފޮނި ހެއްޔެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ނިއުމާގެ މަސައްކަތާމެދު ފަޚުރުވެރިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް