އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީ ބައިބައެއް ނުކުރެވޭނެ، މިއީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއް: ރައީސް ނަޝީދު

  • ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހައްދަވަން ބޭނުމެއް ނޫން
  • އެހެން ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ޚިލާފް އުފައްދަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުވާނެ
  • އަޅުގަނޑަށް އުޅެވޭނީވެސް އެންމެ ޕާޓީއެއްގައި

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 00:34 | 10,568

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޕާޓީގެ މެންބަރުނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ބައިބައި ކޮށްނުލެވޭނެ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް, ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަކީ އެންމެ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހައްދަވަން އުޅުއްވާ ބޭފުޅާ ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ގެންގުޅުއްވަނީ އެންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ގެންގުޅުމުގެ ފިކުރު ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމެއް އޮތުން އެއީ އަބަދުވެސް ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. އެހެންނަނަމެވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުމަކީ އަބަދުވެސް އެއްޕާޓީއެއްގައި ދެމިހުރުން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އުޅެވޭނީވެސް އެންމެ ޕާޓީއެއްގައި އެއީ އިންސާނެއްގެ އޮންނާނީ އެންމެ ފިކުރެއް ވީމަ. އޭނާއަކަށް މާދަމާގޮސް އެހެން ޕާޓީއެއް ހަދާފައި އޭގެ އަނެއް ދުވަހު އަނެއްކާ ބައްޕަ އަށް ޕާޓީއެއް ހަދައިދީފައި... ދައްތައަށް ޕާޓީއެއް ހަދައިދީފައި ބޭބެއަށް ޕާޓީއެއް ހަދައިދީފައި އެހެންނެއް ނުދެވޭނޭ. އެއީކީ ގިނަޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ނޫން.

~ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމދު ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންވެސް މިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ރައްޔިތުންނާއެކުގައި އެގޮތަށް އެ އުޅުއްވެވެނީ އެ ބޭފުޅުންނާއި ހުރެކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ބަދަލުވީމާ ކުރީގައި ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހާއަށް އެހެން ޕާޓީތަކުން އަދި އެހެން ސަރުކާރު ތަކުން ހަދަމުންދިޔަ ގޮތް ފެނިފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އާއި ދިމާލަށް ހުރިހާ ވާދަވެރި ޕާޓީތައް އަބަދުވެސް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ޚިލާފު އުފައްދަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމްޑީޕީ އެއަށް ވުރެ ބަދަހި ކަމަށާއި، ފެންނަނީ އެހެން ޕާޓީތަކުގެތެރޭގައި ޚިލާފު އުފެދިގެން އުޅޭ މަންޒަރުކަމަށެވެ.

އަޅުގަޑުމެންނާއި ދިމާލަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިން އަންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދިމާލަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް އަންނާނެ. ކިތަންމެ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާނެ .އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދިމާލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާނެ. އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޚިލާފު އުފައްދަންވެސް .އެބޭފުޅުން އުޅުއްވާނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް. ކުރައްވާނެ ހުރިހާކަމެއް ދައްކަވާނެ ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް.

~ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމދު ނަޝީދު

އެހެން ނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ސާބިތުކަން ގުޑުވައި ނުލެވޭނެ ކަން ޔަގީން ކަށަވަރު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.