އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ

ބިދޭސީންނާއި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް މައްސަލާގައި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

  • ބޮޑެތި ކުށްތަކެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލި މައްސަލާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ބަސް ދިމަލެއް ނުވޭ
  • ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމަކީ އެމެރިކާއިން ދީފައިވާ ސިސްޓަމެއް
  • ބިދޭސީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރޭ

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުދަ 16:34 | 2,430

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންތަކެއްް ކިޔޫ ހަދާފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތަކާއި ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އުޅެމުންދާތީ، އެމައްސަލައާއި އިމިގްރޭޝަނުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބޯޑާ ކޮންޓްރޯލްގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބޭރުކުރަމުންދާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން، ކޮމެޓީގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ގައުމީ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައި، އަދި އެމައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްވަމުންދާތީ، ކަމާބެހޭ އިދާރާތުގެ ބޭފުޅުން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް، އެކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް އެބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށެވެ.

ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި، އިމިގްރޭޝަނާއި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި، ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) އާއި، ކަސްޓަމްސްއާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާގެ އިތުރުން ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިން ހިމެނެ އެވެ.

ކޮމެޓީގައި ބަހުސްކުރެއްވި ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ އިމިގްރޭޝަނުން ޑީޕޯޓްކޮށްލި، ބަންލަދޭޝްގެ ދެ މީހުން ކަމަށްވާ އަބޫ ހަނީފާއި އެމްޑީ ޝަފީގުލް އިސްލާމްގެ މައްސަލާގައި އިމިގްރޭޝަނުގެ އިސްވެރިން އެ ކޮމެޓީއަށް މީގެކުރިން ވަޑައިގެން ދެއްވި މައުލޫމާތުގައި ދިމާނުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އެ ދެ މީހުން ޑީޕޯޓްކޮށްލިއިރު، އެމީހުންގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑަރ ކުރުންފަދަ ތުހުތުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ޑީޕޯޓްކޮށްލީ، ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ މައްސަލައިގަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެމީހުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލިކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބުދަ ދުވަހުގެ ކޮމެޓީގައި އެމައްސަލާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ، އިމިގްރޭޝަނުން އެމީހުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލުމުގެ ކުރިންވެސް އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންކަން ކުރަމުންދިޔަކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއިން ވެސް ހާމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާތީ، އެމީހުންނާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފުލުހުންނަށް ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަލާން ޖެހިފައެވެ.

ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީގައި ބަހުސްކުރެއްވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެމައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ، އިމިގްރޭޝަނާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި އެންސީއައިޓީގެ އިސްވެރިން ހާޒިރުކޮށްގެން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކަށް ދިމާވެފައިވަނީ، މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމުގަ އިމިގްރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފީޗަރސްތައް ނެތުމެވެ. އެހެންކަމުން އެ ބޭނުންކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ސިސްޓަމް ބޭނުންކަމަށެވެ.

ސަބަބެއް ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެއީ އެމެރިކާއިން ގާއިމު ކޮށްދީފައިވާ ސިސްޓަކަމަށްވާތީ، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް ބުރުލެއް އަރާފާނެތީ އެވެ. އެހެންކަމުން އިމްގްރޭޝަނުން ބޭނުންވާ ފީޗާސްތައް އެ ސިސްޓަމަށް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުގައި އެދި، އެކަން ހައްލުކުރެވެން އޮތްގޮަކީ ކޮބައިތޯ އެފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ބިދޭސީން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް، މޯލްޑީވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ގާނޫނަށް ނުވަތަ ގަވާއިދަށް ބަދަލުތަކެއް ނެގެސްގެން ނަމަވެސް އެކަމަށް ވެސް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ކޮމެޓީގައި ވަނީ ބަހުސްކުރައްވާފަ އެވެ.

ދެން އޮންނަ އެކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން އޮންނާނެކަމަށް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.