އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޓެނަންޓްސް ޔޫނިއަން

މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް މާލޭ ޓެނަންޓްސް ޔޫނިއަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

  • އެ ޔޫނިއަން އިން ތަފާތު ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ރާވާފައިވޭ
  • އެ ޖަމިއްޔާގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުން ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންގެ ކަންކަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އެމްޓީޔޫ އިން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:26 | 10,152

މާލެ ސިޓީ - އެޑިޝަން.އެމްވީ

މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރި މާލޭ ޓެނަންޓްސް ޔޫނިއަން (އެމްޓީޔޫ) ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފި އެވެ.

އެމްޓީޔޫ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓިންނެވެ.

އެމްޓީޔޫ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭ ޓެނަންޓްސް އަކީ އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅެމުންއައި މީހުންގެ ވޭނާއި ތުރާތަށް ހިއްސާކުރުމަށާއި އަދި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަޑަށް ރަސްމީ ސިފައެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން އުފެއްދި ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެމްޓީޔޫގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، ދިފާއުކުރުމާއި، ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ކުލީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ ރޭވިގެން ހިންގާ ކޭންޕެއް ވެސް ހިންގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބުނެފައިވަނީ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ރޭވިގެންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އެއްގެއިން އަނެއް ގެޔަށް ބަދަލުވާއިރު ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަމާއި ކޮންޓްރެކްޓް ހެދުމާއި އަދި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައި ވަކީލުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ހޯމް އިންޝޫރަންސް ފަދަ ހިދުމަތްތަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގާނޫނު ހެދުމަށް ބާރުއޭޅުމާއި، ކުލި ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށް މެމްބަރުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކެމްޕޭންތައް ހިންގާނެކަމަށްވެސް އެމްޓީޔޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޓީޔޫ އިން އިތުރަށް ބުނީ، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ހައްގުގައި މިހާރުވެސް ވަރުގަދަ ޖަމިއްޔާތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުރިއިރު، މިހާތަނަށް ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުން ރަމްޒްކޮށްދޭނެ ޖަމިއްޔާއެއް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދި އުފެދިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ މީހުންނަކީ މާލޭގެ އަބާދީގެ 63 އިންސައްތަ ނުވަތަ މެޖޯރިޓީކަން ފާހަގަކޮށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ މިހާ ގިނަބައެއްގެ އެދުންތަކަށް އެތަކެއް ދުވަސްވީ އިރުވެސް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން އަލާނުލާ އޮތީ ކުއްޔަށް އުޅޭމީހުންގެ ސީދާ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެދިފައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޓީޔޫގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަކީ މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.