ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމޮޓީ
މޯލްޑިވް ގޭހުން" ޑައިރެކްޓް ޕަރޗޭސްގެ" ތެރެއިން ގޭސް ގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
 
ސީދާ ކުންފުނިން ގޭސް ގަންނަ ގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ ކޮންމެ ފުޅިއަކުން 20 ރުފިޔާ ކުޑަ ކުރެވޭނެ
 
އެކޮމިޓީގެ އިސްވެރިން އެ ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ވެސް ފާސްކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
މޯލްޑިވް ގޭހުން ގެންނަ ގޭސް ތަކެއް.

މޯލްޑިވް ގޭސް ކުންފުނީގެ "ޑައިރެކްޓް ޕަރޗޭސްގެ" ތެރެއިން ގޭސް ގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ސްޓޭޓް އެންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ(އެސްއޯއި) ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީ މޯލްޑިވް ގޭހުން ތިން ވަނަ ފަރާތުން ގޭސް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ސީދާ ކުންފުނިން ގޭސް ގަތުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް އެންގުމަށެވެ. އެގޮތަށް ސީދާ ކުންފުނިން ގޭސް ގަންނަ ގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ ކޮންމެ ފުޅިއަކުން 20 ރުފިޔާ ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭހުން އެ ކުންފުނީގެ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް އެލްޕީޖީ މިކްސްޗަރ (ގޭސް) ގަތް މައްސަލައެންޓިކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށާފައިވާކަން އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާއިރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ވެސް ފޮނުވާފައެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެޑްރެސްކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މޯލްޑިވް ގޭސްއަށް ގޭސް ގަތުމަށްޓަކައި ފެށުނީއްސުރެ ސަޕްލަޔަރުން ހޯދާފައިވަނީ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އެއީ ޖެނެރަލް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން "ޑައިރެކްޓް ޕާޗޭސް"ގެ ތެރެއިން "ސްޕޮޓް ކޮންޓްރެކްޓް" ހެދިގެން ކަމަށާއި އެހެންވުމުން ރަނގަޅު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހޯދަން ދަތިވާ ކަމަށެވެ.

ގޭސް ސަޕްލައި ކުރާ މިންވަރުގެ އަގު މަތިވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ މިނިމަމް އޯޑަރަކީ 2000 ކަމަށްވެފައި ޜާއްޖޭގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 1000 މެޓްރިކްޓަނަށް ވުމާއިގުޅިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ރާއްޖެއިން އޯޑަރ ކުރަނީ 1000 މެޓްރިކްޓަނަށް ވުން ކަމަށް ވާތީ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ގޭސް އުފުލަމުންދާ ބޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ ބޯޓުގެ ކެޕޭސިޓީ އަކީ 3000 މެޓްރިކްޓަނު ކަމުގައި ވުމުން 1000 މެޓްރިކްޓަނު ސަޕްލައިކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ވެއެވެ. އަދި ގޭސް ޝިޕްމަންޓް ގަންނަން ލިބެނީ ހަތަރު ނުވަތަ ފަސް ދުވަސްކަމާއި އެ ޝިޕްމަންޓް ތިލަފުށީގައި ބަނދަރުކުރާ ދުވަހު ކުންފުނީގެ ޓޭންކުގައި 1000 ޓަނު އެޅެން ނެތްކަމަށްވާނަމަ ކެޕޭސިޓީ ލިބެންދެން ބޯޓު ބާއްވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން ގޭސް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާނެކަން ފާހަގަކޮށް އެ ފަދަ ފުރުޞަތެއް އެ ކުންފުނިން ނުދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީން ކަން މަޖިީހުގެ ރައީސަށް އެ ކުންފުނިން ފޮނުވި ސިޓީގައި ދީފައިވެއެވެ.

އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ވަނީ މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އިސްވެރިން އެ ކޮމިޓީއަށް ޙާޟިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ކޮމިޓީއަށް ގެންދާނީ ކޮން ދުވަހެއްގައި ކަމެއް އަދި ކޮމިޓީން ނުނިންމައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
20%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
80%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved