ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު

ޓެރަރިޒަމްގެ ބިލް އިސްލާހުކުރަންވީ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށެއްނޫން: ޝަރީފް

  • ވަކި ބަޔަކާއި ދޭތެރޭ ނުހައްގުން ފިޔަވަޅު އޭޅޭނެ ގޮތަށް ބިލަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި ނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ
  • ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އަވަހަށް އަދި ހަރުކަށިކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް
  • ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބިލް އަވަސް އަރުވަލާފައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 24 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 00:32 | 2,250

ޕީއެންސީގެ ޕާލެމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އާދަމް ޝަރީފް - އާކައިވް

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އިސްލަހު ކުރެވިގެންދާއިރު، ވަކި ބަޔަކާއި ދޭތެރޭ ނުހައްގުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތަކަށް ބިލް ފަރުމާ ނުކޮށް، ސީދަ ޓެރަރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބިލަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޕާލެމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އިސްލަހު ކުރެވިގެންދާއިރު، ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމެއްގައި ވަކި ބަޔަކާއި ދޭތެރޭ ނުހައްގުން ފިޔަވަޅު އޭޅޭނެ ގޮތަށް ބިލަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އަވަހަށް އަދި ހަރުކަށިކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޝަރީން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރު ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ދިނުމަކީ އޭގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްކަން ގަބޫލު ކުރެއްވި ނަމަވެސް އެކަމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ޓާގެޓް ކޮށްފިނަމަ އެ ވެވެނީ ގާނޫނުގެ ރޫހާއި މުޅިން ހިލާފުކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބިލް އަވަސް އަރުވަލާފައި ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ފަހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި މި ބިލް ފާސްނުވެގެން ސަރުކާރުގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އޮތް ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާނަމަވެސް ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ކަމެއް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިވާފަދަ ކަމެއް ބަޔަކު ކުރަން އުޅޭނަމަ ދުރާލާ އެމީހުންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ މަގުފަހިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްވުރެ އަވަސް އަރުވާލައިގން މިކަން ކުރަން އުޅުނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ މީގަ ވަކި ޓާގެޓް ގްރޫޕްތަކެއް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކު ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށް.

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއްވާފަދަ ކަމެއް ގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތްނަމަ މުޅި ދައުލަތުން އެކަމާއި ގުޅިގެން އިސްވެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.