ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މިފްކޯ

ބަލި ބަލި މިފްކޯ ގޮވައިގެން އަމްރު ކުރާ ދަތުރު

  • މިފްކޯ އޮތީ 1977 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ގޮތަށް އޭރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ވަސީލަތްތަކާއެކު 42 އަހަރު ފަހަތުގަ
  • އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ ގެންދިޔައީ ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގަ
  • އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޭނަރީ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގައި ގަންނާނެ

ކ. މާލެ | 19 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 00:40 | 16,211

މިފްކޯގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެން އަމްރު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - އާކައިވް

މަލަމަތިން ފެނުނީ ބާ ދަގަނޑެވެ. ވީރާނާކަމެވެ. މި ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށް ކަމަށްވާ ފެލިވަރުގެ ވާހަކައެވެ. މަސް ދޯނިފަހަރު ފިފްތު ޖެނެރޭޝަންގައި އުޅޭއިރު މިފްކޯ އޮތީ ޖަޕާނުގެ ނިޕޯން ކޯޕަރޭޝަންއާއި ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން 1977 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ގޮތަށް އޭރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ވަސީލަތްތަކާއެކު 42 އަހަރު ފަހަތުގައެވެ.

"މީ މިތަން މިއޮތީ މިތަން އުފެއްދި ދުވަހު އޮތްގޮތަށް މަރާމާތެއް ކަމެއްވެސް ކުރަނީއެއް ނޫން"ފެލިވަރުގައި 42 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ އަބްދުﷲ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލަމުން ބުންޏެވެ.

"އެއްވެސް މެނޭޖްމަންޓަކުން މިހާތަނަށް މިކަމަކާ ނޫޅޭ"ތަނަށް ޖެހިފައިވާ ކުލުނު އިހުސާސް ކުރެވޭފަދަ ހިތްދަތި ރާގެއްގައި އަބްދުﷲ ބުންޏެވެ.

ދުވަސްވީ ބާ މުދަލާއި، އިތުރުނުވާ ކެޕޭސިޓީ

750 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް ގަނޑު ކުރެވޭނެ ފިނި ގުދަނަކާއި, 10 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ހަތަރު އާރްއެސްޑަބްލިއު ސިސްޓަމާއި 158،400 މަސް ދަޅު ގުދަންކުރެވޭނެ ގާބިލުކަމާއި 40 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފިޝް މީލް ރައްކާ ކުރެވޭނެ ވަސީލަތާއި މަސް ގަންނަ ދެ ބޯޓާއި 50 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ދަޅު ބަންދުކޮށްލުމާއި 15 ޓަނުގެ ޕައުޗް (ޕެކެޓް މަސް) ބަންދު ކުރެވެން ހުރެއޭ ބުނެލުމުން މިފްކޯގެ ގާބިލުކަން މިވަގުތު ހުރި މިންވަރު އެއްކޮށް ކިޔައިދީ ނިންމާލެވުނީއެވެ.

މިއީ ދިވެހި މަސްވެރިން ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރާ ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ މަސްކުންފުންޏަށް މަސްވެރިންގެ ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް ޚިދުމަތްދެވޭނެ މިންވަރުގެ ގާބިލުކަމެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ދޯންޏަކުންވެސް ދުވާލަކު މަދުވެގެން 10 ބާރަ ޓަނު ކިރުވަން އަންނައިރު މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ ދުވާލަކަށް 50 ޓަނެވެ. މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ ދޯންޏަކުން 30 ޓަނު ބާނައިގެންވެސް އާދެއެވެ.

މިފްކޯގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މިފްކޯގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެން އަމްރު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވީ މިފްކޯގެ މަސްކިރާ އެންމެ ބޮޑު ބޯޓް މިފްކޯ 101 ގައެވެ. ބޯޓޭ ވިދާޅުވެ އަމްރު މައުލޫމާތެއް ދެއްވުމުގެ ކުރިންވެސް އޭގެ ހާލަތު އިހުސާސްކުރެވެއެވެ. ބާގަނޑު ގަނޑު ހެދިފައި އެ ބޯޓަށް މަސްކިރާތޯވެސް ހިތުގައި ސުވާލުއުފެދުނެއެވެ.

"މިއީ އަޑިއަށް ދާން ކައިރިވެފައިވާ އެއްޗެއް. އަޑިއަށް ކޮންކްރީޓް އަޅަމުން ގޮސް ވަރަށް ހާލުގަ މިއޮތީ. މިއީ 100 ޓަނުގެ މަސް ފިނި ކުރެވޭ ބޯޓެއް. އެކަމަކު ބޯޓު އަޑިއަށް ހިނގައިދާނެތީ މިހާރު ގަންނަނީ 30 ޓަނުގެ މަސް،"އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވުމުން ބޯޓުގައި އަމްރު ބަހައްޓާފައި ނުދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފްކޯގެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފަކު ބުނިގޮތުގައި އެއީ 2005 ވަނަ އަހަރު މިފްކޯއިން ބޭނުންކުރަންފެށި ބޯޓެކެވެ. ބަޔަކު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބޯޓެއް ނަމަވެސް މިފްކޯއަށް ގަތްއިރު އެ ބޯޓަކީ ސީ ވޯތިނެސް (ކަނޑުގައި ދުއްވަން އެކަށީގެންވާކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައި) ވާ ބޯޓެކެވެ.

މިފްކޯގެ ބަލި ފަސޭހަ ވާނެކަމަށް އަމްރުގެ ޔަގީންކަން

ދަރަނީގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ ބަނގުރޫޓު މިބަސް ބޭނުން ނުކޮށް އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ ގެންދިޔައީ ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރުއެވެ. އެދުވަހާ ހަމައަށް މިފްކޯ އެހާލަތަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭގެ ކުރިންވެސް އަޅާނުލެވިގެންނެވެ. މިފްކޯގެ މާޒީ އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މަސްވެރިންނަށް އުފާރި ޚަބަރެއް އަމްރުދެއްވިއެވެ.

"ފަންޑު އެބަހުރި ހަމަޖެހިފައި، އެއް ކަމަކީ ފެކްޓަރީ އެކްސްޕަންޑްކުރުން. އޭގެ ތަފްސީލަށް އަދި ފަހުން ދެވޭނެ. އޭގެކުރިން މިވަގުތަށް ކުރަން ހުރިކަންކަންވެސް މިދަނީ ކުރަމުން"މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީއާއެކު ހުންނަވައި އަމްރު ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޭނަރީ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިނގައި ގަންނާނެއެވެ.

މިފްކޯއިން މިހާރު ގަންނަ މަސްޖެހެނީ ޓަނަކުން 400 ޑޮލަރު ގެއްލުމުގައި ތައިލެންޑަށް ވިއްކާށެވެ. ފެލިވަރަށް ވަޑައިގެން މަސްވެރިންގެ ދޯނިތަކަށް އަރާވަޑައިގެން ޝަކުވާތައްވެސް އައްސަވަމުން ގެންދަވާއިރު އަމްރުގެ މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް އޮތީ އެކަން ބަދަލުކޮށް ސީދާ މިފްކޯށްއަށް މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަތުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.