ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާ

އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާ އުއްމީދުން ފުރިފައި

  • ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 19:38 | 3,599

އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑާއި އެކު ނަޖާހު - ސަން އޮންލައިން

ފޮތް ލިޔުމާއި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ހަބަރުތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ނަޖާހު މަސްއޫދަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްފައިވާ ޒުވާން ނޫސްވެރިންތަކުގެ ތެރެއިން ގުނާލެވޭ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

ކުޑައިރުއްސުރެ އޭނާގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރީ ލިޔުމުގެ ދާއިރާއިން ދެވުނު އެންމެ ކުރިޔަށް ދިޔުމަށެވެ. މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު ''ވާނުވާ'' ނޫހުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުތް ނަޖާހަށް މި ދާއިރާއާ ބެހޭ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް ތަޖުރިބާއެއް ލިބިފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ސަން އޮންލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަޖާހު މިއަދު ވަނީ މި ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރާ އެތަކެއް ނޫސްވެރިންގެ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް އުފުލާލާފައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް ސަން އޮންލައިންގެ ނަޖާހު އުފުލާލީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ދާއިރާ އަށް ނިކުތް ދެ ނޫސްވެރިންނާ ވާދަކުރުމަށް ފަހުއެވެ. ނަޖާހު ދެކޭ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އޭނާ ނެރެދީ ދާއިރާއަށް ''އެޑިކްޓް'' ކުރުވި ތަނަކީ ސަން އޮންލައިންއެވެ.

ނަޖާހު އޭނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިންނާއި އެކު

ވަގުތު ނޫހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ނަޖާހު ސަންއާ ގުޅުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ނަޖާހު ކަވަރކޮށް އުޅެނީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އާއި ޝަރުއީ ދާއިރާއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ހަބަރުތައް އޭނާ ގެނެސްދީފައި ހުންނަނީ މީހުންގެ ހިތްތަކާއި ކުޅޭލާ ގޮތަކެވެ. ރިޕޯޓްތަކުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ބަހުރުވަ އާއި ލިޔުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަކީ މި ދާއިރާގެ އެހެން ނޫސްވެރިންނާ ތަފާތުކޮށްލާ ކަމެކެވެ.

މިހާ ހިސާބަށް އޭނާ އަށް އާދެވުނީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައިވަނީ ސަންގެ އެޑިޓަރ މާހިލް މުހައްމަދާއި، ފާތިމަތު ސައީދު އަދި އެ ނޫހުގެ ޗީފް އެޑިޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ ޒާހިރު) އެވެ. އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މުޒައްޔިން (ޓެޑް) އަކީ ނަޖާހުއާއި އެކު އެންމެ ގާތްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ނޫސްވެެރިއެކެވެ.

ނަޖާހު ބުނީ، އޭނާ އަށް މި އެވޯޑް ލިބުމުގައި ހިރިގާ ޒާހިރު ދިން ހިތްވަރާއި ނާއިފް އަހުމަދުގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

ނަޖާހުގެ ނަޒަރުގައި ނޫސްވެރިކަމަކީ މޭޒު ދޮށުގައި ހުރެގެން ފެކްޓްރީ ވޯކަރ އެއް ގޮތުގައި ހަބަރުތައް ލިޔުމެއް ނޫނެވެ.

ފީލްޑަށް ނިކުމެ އާ މައުލޫމާތު ހޯދައިގެން އާ ކަމެއް ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުން އަސްލު ހަގީގީ އޭގެ އެންމެ އިން ޑެޕްތް އެއީ އަޅުގަނޑު އެންމެ ޝައުގުރިވާ ކަމަކީ.

~ ނަޖާހު މަސްއޫދު ~ ސަންގެ ނޫސްވެރިޔާ ~

ސަންގެ އެޑިޓަރު ނާއިފް އަހުމަދު ބުނީ، ނަޖާހު އަކީ އެ ނޫސް ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެ މެމްބަރު ކަމަށެވެ. އޭނާ އަކީ ހަބަރުތައް ލިޔާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު މައްސަލަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގެނެސްދޭ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށް ނާއިފް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ނަޖާހު އަކީ އަންމުކޮށް ނޫސްވެރިން ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނަ މައްސަލަތަކަށް ''ޖަމްޕު'' ކުރާ ހިތްވާ މީހެއް ކަމަށް ނާއިފް ފާހަގަކުރިއެވެ. ނާއިފް ބުނީ، ނަޖާހު އަށް އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިބިގެން ދިޔައީ، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

އޭނަ ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގައި ކުށްމަދު، ވެލް ރިސާޗް. ރަނގަޅު ޓޮޕިކަށް ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ޖަމްޕް ކުރޭ. މޮޅު ނޫސްވެރިޔަކަށް ވަނީ އެ ސިފަތައް އޭނާ ގައިގައި ހުރީމާ.

~ ނާއިފް އަހުމަދު ~ ސަން އޮންލައިންގެ އެޑިޓަރު ~

ނަޖާހު އާއި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ފާތިމަތު ސައީދު (ފާތުން) ސިފަކުރަނީ ނަޖާހު އަކީ މޮޅު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައެެވެ. އޭނާ ބުނީ، ނަޖާހު އަކީ ހަބަރު ނުވަތަ ރިޕޯޓެއް ލިޔުނަސް އަބަދުވެސް ހިޔާލު ހޯދައިގެން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ނަޖާހުގެ އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދަކީ ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި އޭނާގެ ލިޔުންތައް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކިޔުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދާއިރާގައި ދެވޭ އެންމެ މައަޗަށް ދިޔުމެވެ. އަލަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ނިކުންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނަޖާހު ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ، މި ދާއިރާއިން ކާމިޔާބު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އާ ކަންތައްތަކެއް ހޯދައި މީހުންގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ގޮތަށް ހަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށެވެ. އަދި ޝައުގުވެރިކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފި ކޮންމެ ދެން އަންނަ އަހަރު އެވޯޑް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.