ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފްލެޓް

ފްލެޓްތަކުގެ ހައްޤުވެރިކަން ކަނޑަނޭޅި އެތައް މަސްތަކެއް!

  • ފްލެޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނަށް ސާފެއް ނޫން

ކ. މާލެ | 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 18:31 | 4,507

ފްލެޓް ނުލިބުމަކީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާކަމެއް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ފަސްގަނޑު ދޫކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ މާލޭ ސިޓީއަށް އަންނަނީ ގިނަ އުންމީދުތަކަކާ އެކުއެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މާލެ ސިޓީ ތޮއްޖެހެމުން ދާއިރު ބައެއް މީހުން އުފަން ފަސްގަނޑު ދޫކޮށް މާލެ އަށް އަންނަނީ އެމީހުންގެ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހޯދައި ދިނުމަށާއި ސިއްހީ ފަރުވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށެވެ.

ކުރު ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ އެމީހުންގެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ހިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މާލެ އަށް އަންނައިރު ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ހަޤީޤަތެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ބޮޑުވަމުންދާ ކުއްޔާއި އެޑްވާންސްގެ ވާހަކައެވެ. މި ކުލި ނުވަތަ އެޑްވާންސް ނުދައްކާވޭތޯ ބެލުމަކީ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ގޮތަކީ ސަރުކާރުން ދޫކުރާ އެކި ހައުސިންގް ސްކީމްތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ފްލެޓް ހޯދުމެވެ. މިގޮތަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި ފުުރުސަތުގައި ގިނަ ރައްޔިތުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓަށް ދޫކޮށްފައި ހުރީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށެއް ނޫނެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންނާއި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގުޅޭ އެތަކެއް ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރައްވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް ލިޔުން ދީފައިވާ މީހުންނާއި މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބި ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުންގެ މައްސަލަތަކީ ވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަސްރޫއުގެ ކަންކަމާއި ގުޅީފަޅު މަޝްރޫއުގެ މައްސަލަ ވެސް މި ސަރުކާރުން ހައްލު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސްގެ އެ ވައުދުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް އާލާވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އެތައް މަސްތަކެއް ފުރުނުއިރުވެސް އެ ވައުދު އޮތީ ހަމަ "ހުސް" ވައުދެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ފްލެޓްތަކުގެ ހައްޤުވެރިންނަށް އެ ފްލެޓްތައް ދިނުމަށްޓަކައި މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް މި ސަރުކާރުން ކުރެވިގެން ދިޔަ މަންޒަރެއް ފެނިގެނެއް ނުދެއެވެ.

"ހިޔާ" މަޝްރޫ އާއި "ގެދޮރުވެރިކުރުން" އަދި "ގުޅީފަޅު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް" ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއި ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް ރިވިއުކޮށް، އިންސާފުވެރި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ފްލެޓް ލިބުން ހައްގުވާ ފަރާތްތަކަށް، ފްލެޓް ލިބޭނޭ ގޮތް ހެދުމަށް "ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީ"ގެ ނަމުގައި ފަސް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއް މި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި 7 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ރައްޔިތުން އުންމީދު ކުރި ވަރަކަށް ހަލުވި ވެގެނެއް ނުދިޔައެވެ.

އެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ސާފެއް ނޫނެވެ. ފްލެޓްތަކުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް 7 މަސްވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ. އަދި ފްލެޓްތަކުގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ލިބުނީ ކޮން ޝަކުވާތަކެއް ކަމެއް ކޮމެޓީން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެކޮމެޓީގެ ދެ މެމްބަރެއް މީހާރު ވަނީ އިސްތިއުފާ ވެސް ދީފައެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އިން ސުވާލުކުރުމުން ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮންނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އެވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޖަވާބު ނުލިބި ހުރި ސުވާލުތައް ބައިވަރެވެ.

ފްލެޓްތައް ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު މަޑުމަޑުން ނެތިގެންދާ ކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ބުނެއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން ވެސް ހަދަނީ ހުސް ދޮގު ކަމަށް އެ ރައްޔިތުން ބުންޏެވެ.

މި ސަރުކާރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރަން. ފްލެޓް ދެންޔާ ދޭނަމޭ ނުވަތަ ނެދެންޔާ ވެސް ނުދޭނަމޭ ބުނޭ. ދޮގު ހަދަ ހަދާ ހުއްޓަސް ކަމަކު ނުދާނެ. ފްލެޓް ލިޔުމުން ދީފައި އޮތީ ދުވަހަކުވެސް އެތަނަށް ވަދެވޭ ތަނެއް ނާދޭ

~ ފްލެޓްއަށް ކުރިމަތި ލި އަންހެން މީހަކު ބުންޏެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެކި ސަރުކާރުތަކުން ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދީ އެކި ވައުދުތައް ވެސް ވަނީ ވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމުން ވެސް ކުރި ފައިދާއެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ.

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ހަޤީޤަތުގައި ބޭނުންވެފައިވާ ތިބި ރައްޔިތުންނަށް އެ ގެދޮރުވެރިކަން ނުލިބިދޭނެކަމުގެ ބިރު މިހާރު ވަނީ ހީވާން ފަށާފައެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުން ވަނީ ގިނަ ހުވަފެންތަކާއި ފޮނި ވައުދުތަކެއް ވާ ސަރުކާރެއް ނޫނެވެ. މިހާރުން މިހާރަށް މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ސަރުކާރެކެވެ. އަދި ބުނާ ބަހާއި ވާ ވައުދުތައް ދަމަހައްޓާނެ ސަރުކާރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.