ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ރައީސް އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒު ހިއްޕަވާފައި ވަނީ ޒުވާނުންނަކީ ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް: ނައިބު ރައީސް

  • ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ސަގާފަތެއް އޮންނަ ޤައުމެއްކަމަށް
  • ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ހުނަރާއި ފަންނުވެރިކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ސްކޫލް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފަންނުވެރިކަން އަށަގެންނެވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 07:28 | 4,868

ފަންނު އެކްސްޕޯ 2019 ގައި ނައިބު ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒެއް ހިއްޕަވާފައިވަނީ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކޮށް ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެއްދެވުމަށް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގައުމީ މައުރަޒު "ފަންނު އެކްސްޕޯ 2019" ލޯންޗު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެޝަނަލް އާޓް ގެލަރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ސަގާފަތެއް އޮންނަ ޤައުމެއް ކަމަށާއި، އެންމެ ކުރީއްސުރެވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހިންގެ ހުނަރާއި ފަންނުވެރިކަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއަދު މިފަދަ މައުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާއިރު މިފަދަ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީނުވެ ހުރީ ކީތްވެގެންތޯ ވިސްނާލުން މުހިންމުކަމަށެވެ.

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހުރި ހުނަރުތައް އާލާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ މުޅި ދިވެހި ޤައުމުގެ ޤައުމީ ވަންތަކަން ދުނިޔެއަށް ދައްކުވައިދޭނެކަމެއް, ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފަންނުވެރި މީހުން ތިބި ނަމަވެސް އަޅާނުލެވި, ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މަސައްކަތްތެރީންގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ހީނަރުވެފައި

~ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

ސްކޫލް ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވެސް ކުދިންގެ ކިބައިގައި ފަންނުވެރިކަން އަށަގެންނެވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިފަދަ މައުރަޒެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންނަކީވެސް، މިފަދަ ފަހި ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި، ދިރިއުޅުން އާރާސްތުކޮށް، ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަންނު އެކްސްޕޯ އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 އިން 28 ގެ ނިޔަލަށް ދަރުބާރުގެ، ކަލާފާނު ސްކޫލް އަދި ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި ކުރިޔަށްގެން ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުރަޒެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.