އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަގޭ ރިޕޯޓް

ވެރިކަމުގައި ކުރެއްވި ކަންކަންވެސް ޔާމީންގެ ހަދުމަފުޅުގައިނެތީތޯ؟

  • ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ފުލުހުން އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓް ބޭނުންކުރާކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުން ފަތުރުވެރިން ބިރުގަންނަކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ވަކިކަމަކަށް އަމާޒުކޮށް، ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުން ގޯސްކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 13 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 18:51 | 13,653

ޕީޕީއެމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

"ދަވާލައިފި" ނަމަުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވާ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނު ބެއްލެވީ އެއްގޮތަކުން ނޫނީ އަނެއް ގޮތަކުން ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވުމަށެވެ. މުޅި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވުން ފިޔަވައި އެމަނިކުފާނު އިތުރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމުން ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އެއްކަމަށް ހީފުޅުވެވަޑައިގަންނަވަނީކަމަށްވެސް ވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވިއިރު، ހިތަށް އެރީ ހަމަ އެންމެ ސުވާލެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި، ކުރެއްވި ކަންކަން ހަނދުމަފުޅުގައި ނެތީތޯ އެވެ؟ އެހެނީ މުޅިންވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަމުންގެންދެވީ އަމިއްލަފުޅު ވެރިކަމުގައި ކުރެއްވި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކަށްވާތީ އެވެ.

ބައެއް މިސާލުތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ. ވާހަކަފުޅުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެމަނިކުފާނު ވިދަޅުވަމުންގެންދެވީ ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓްގެ ވާހަކަތަކެވެ. އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓުތައް ބޭނުންކުރައްވައި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ފްރޭމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުންގެންދެވި އެވެ.

މިކަމުގައިވެސް މާދުރު މާޒީއަކަށް ދާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން 1 ފެބުރުއަރީގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއެކު ފުލުހުންގެ އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކުގެ ނަމުގައި ރިޕޯޓުތަކެއް ނެރުއްވައިގެން އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖެއްސެވި ސަކަރާތަކީ ރައްޔިތުން ދުށް ދުވަސްތަކެކެވެ. އެތަށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، އަނިޔާކޮށް، ޖަލަށްލައި، ގެތަށް ބަލާ ފާސްކޮށް، ހުރިހާ ޖަރީމާއެއް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގަވަމުންގެންދެވީ ހަމަ މި ދެންނެވި އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓުތަކުގެ ނަމުގަ އެވެ. އެ ސަކަރާތް ފެއްޓެވި ބޭފުޅަކަށްޗެސް ހުންނެވި ހަމަ އެމަނިކުފާނު އެވެ. ނަމަވެސް ޖަލްސާގައި އެއް ޖީބަށް އަތްޖައްސަވައިގެން ހުންނަވާ ދެކޮޅަސް ހިންގަވަމުންގެންދެވިއިރު، މިއިން ކަމެއް ހަނދުމަޅުގައެއް ނެތެވެ.

އެއަށްފަހުގައި ޖަލްސާގައި ޔާމީން ވިދާޅުވަމުންގެންދެވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިޔާނަތަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއްކޮށް، ފަހުރުވެރިން ބިރުގަންނާނެކަމަށެވެ. އެވަރުގެ ކަމެއް ކުރަން ހެޔޮނުވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އެވެ.

އެ ވާހަކަފުޅާއެކު އަނެއްކާވެސް ޖެހިލަންޖެހެނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްތަކަށެވެ. ވެރިކަމުގައި 5 އަހަރު ނިންމަވާލެއްވިއިރު، 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން ޤައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފަހަރެއްގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއްކުރިކަން ރޭގެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންގެންދެވިއިރު އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދުމަފުޅުގައެއް ނެތެވެ. އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ހިލާފަށް ކުރައްވަމުންގެންދެވި ކަންތައްތަކީ، ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރި އަސަރެއްވެެސް އެމަނިކުފާނުގެ ހަދުމަފުޅުގައެއް ނެތެވެ.

ދެން އޮތީ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރު، އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަދެއްކެވީ އެއީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެގޮތަށް ކަންތައްކުރުމުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެއްވިއިރު، ވެރިކަމުގައި ޤާނޫނުތަށް ކިތައް ފަހަރު، ކިތައް މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބަދަލުކުރިކަމެއް އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދުމަފުޅުގައެއް ނެތެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނަށް ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްވަރުގައި ގެންނަން އުޅުން ބަދަލުތަކާއި، ސިޔާސީ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ހެދި ޤާނޫނުތަކާއި، މީޑިއާތަށް ބަންދުކުރުމަށް ހެދި ޤާނޫނުތަކާއި، މިގޮތަށް ގޮސް ބޮޑު ލިސްޓެއް ކިޔާލެވިދާނެ އެވެ. މުޅިންވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކެވެ.

މިއީ އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން ފާހަގަވި ބައެއް ކަންކަންމެވެ. މުޅި ވާހަކަފުޅު އެއްކޮށް އަޑުއަހާލުމުންވެސް ފާހަގަވާންހުރީ ހަމަ މިފަދަ އިތުރު ކަންތައްތަކެވެ. ފަހަރުގައި ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ވެރިކަމުގައި ކުރެއްވި ކަންކަން އެމަނިކުފާނުގެ ހަނދުމަފުޅުގައި ނެތީކަމަށްވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ ސިޔާސީ މަންފާއަށްޓަކައި، އެއީ ނުވާ ކަންތައްތައްތަކެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކަށްވެސް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޔަޤީންވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތެވެ. އެއީ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރެއްވި ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ ހަނދާނުން ކައްސާނުލާނެކަމެވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.