ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ހަނގުރާމައިން އަންނަ ދިވެހިން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެންނަ ނިޒާމެއް ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ބިލުގައި
 
އެ ބިލް ހުށައަޅާފައިވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް
ކ. މާލެ |
ފުލުހުން
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލުތަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ ފަރާތްތައް، އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން ދުރުކޮށް، މުޖުތަމަޢުއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި، ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހަނގުރާމައަށް ދާ ފަރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ރުޖޫއަވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހަދާ އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށްފަހު ނޫނީ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ރިސްކް އެސެސްމެންޓެެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެމީހުންނަށް ހާއްސަ ވަގުތީ މަރުކަޒެއްގައި އެމީހުން ބަންދުކުރަންވާނެ ކަމަށް ބިލްގައިވެއެވެ.

ހަނގުރާމައަށް ގޮސް އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަ ފަރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ދޫކުރަން ޖެހޭނީ އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށްފަހު ކަމަށް ބިލްގައި ބުނެފައިވާއިރު ޓެރަރިޒަމް ކުށްތަކުގެ ގޮތުގައި ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ އަދަބަކީ 20 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ޖަލުގައި ބަންދު ކުރުން ކަމަށް ވެސް އެ ބިލްގައި ވެއެވެ.

އެފަދަ ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ވަނީ ދީފައެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ހައްޔަރުކޮށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރާތާ ގިނަވެގެން 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރަން ވާނެ ކަމަށް އެ ބިލްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved