އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީ

ކުރިއަށް އޮތް 2 ހަފްތާ ތެރޭގައި ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ

  • ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަންޖެހޭ
  • ޕަސެންޖަރުންގެ އަދަދަށް ލައިފް ޖެކެޓް ހުރުން މިހާުރުވެސް ލާޒިމު
  • ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާ ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 13:19 5,170

ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފްތާ ތެރޭގައި ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުތަކުގައި ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތައް ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އިން ބުނެފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް "ނުވަގަޑި މީޑިއާ" ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ދަށުން އާދިއްތަ ދުވަހު މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުމަކީ ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާނަމަ ލައިފް ޖެކެޓު އެޅުން މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ޤާނޫނޫ ބައްޓަން ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕަސެންޖަރުންގެ އަދަދަށް ލައިފް ޖެކެޓް ހުރުމަކީ މިހާރުވެސް ލާޒިމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުން އެއަށް ބޯލަނބަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ހެލްމެޓް އެޅުމެއް ނޫން، ހަމަ ހެލްމެޓެކޭ އެއްވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމު ކަމެއް ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުމަކީވެސް، ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ކަނޑުމަތީގައި އުޅޭ މަސްވެރިއަކަށް ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން އެއީ ޕްރެކްޓިކަލް ކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ، ސަލާމަތްތެރި ކަމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިހާރުވެސް އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެން އެކަންތައްތަކަށް ފޯކަސް ކޮށްގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަލަމުން މިދަނީ، މިހެން މި ދެންނެނީ ޕަސެންޖަރ ނޫނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން އުފުލާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގަ ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ގޮތަށް މަޖުބޫރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން.

~ ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ނަހުލާ

ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވީ، ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފްތާ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް އެޕްރޫވް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އާދިލް

ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ކުރިއަށް މި އޮތް ދެހަފްތާ ތެރޭގައި ލައިފް ޖެކެޓް މަޖުބޫރު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަން، އެގޮތުން ކޯސްޓްގާރޑް އަދި މެރިން ޕޮލިސްއާ ވާހަކަދައްވާފަ އަދި ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީއާ އޭގެ އިތުރުން ޕޮލިސީ ކޮމިޓީތައްވެސް ހުންނާނެ، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ އެބަ ކުރަން، މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ކުރިއަށް މި އޮތް ގާތްގަނޑަކަށް ދެހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މީގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ހާމަވެގެންދާނެ ކަމަށް.

~ ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އާދިލް

ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން މަޖުބޫރު ކުރުމުގެ ވާހަކަތައް އާންމުންގެ މެދުގައި ފެންމަތިވެފައިވަނީ ދާދި ފަހުން ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި 5 މީހުން ނިޔާވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެ ހާދިސާގައިވެސް ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކު ލައިފް ޖެކެޓް އަޅާފައިނުވާކަން އެމްއެންޑީއެފް އިންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް