ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުޚީ

ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން އެއްކޮށް ސައި ނުބޯ މައްސަލަ: ޝަމީމް

  • ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ކޯޑިނޭޝަންގެ މައްސަލަ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ދެވަނަ މައްސަލައެއް އަންނަ އިރު އެކަން ހައްލުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 10:21 10,131

ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲގެ މައްސަލާގައި މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ތަހުގީގު ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން އެއްކޮށް ސައިނުބޯ މައްސަލަ ކަމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި މިހާރު މިދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ ކޯޑިނޭޝަންގެ މައްސަލަ އެއް ކަމަށެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މިއީ ނުވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިމައްސަލައިގައި ޝާމިލް ވަނީ މަދު ބައެއް ކަމަށެވެ.

ކުށް ކޮށްގެން އުޅެނީ ދިހަ ވަރަކަށް މީހުންގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެ ދިހަ މީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާވާހަކަ މިދައްކަނީ. ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އޭޖީ އޮފީހާއި ފުލުހުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް.

މައްސަލަ އާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން ތިއްބެވި އިރު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ މިބޭބޭފުޅުން އެއްކޮށް އިށީންދެވަޑައިގެން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މައްސަލައެއްކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ކަމާއިބޭހޭ ބޭފުޅުން އެއްކޮށް އިށީންދެވަޑައިގެން އެބޭފުޅަކު ކުރައްވާނީ ކޮންކަމެއްތޯ ނިންމަންވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުދެކޭ ގޮތުގައި މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ސައިނުބޯ މައްސަލަ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްކޮށް ސައިބޯންވީ. ސައި ބުއީމާ މި ކަންކަން ހައްލުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ މި ބޭބޭފުޅުން ހަވީރު ސައިފޮދަށް އިށީންނަށް ވީނޫންތޯއޭ. މިވާހަކަ ދައްކަވަން ވީ ނޫންތޯއޭ ރަނގަޅަށް ކާކު ކީއްތޯއޭ ކުރާނީ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ބަންޑާރަ ނައިބް އޮބްރާހިމް ރިފްއަތު އާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންވެސް ތިއްބެވީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާއި އެކުގައި ކަމަށާއި ނަތީޖާ އެބޭފުޅުން ނެރުއްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މިއީ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓް ނެރުނު ފުރަތަމަ މައްސަލަ ކަމަށާއި މި މައްސަލަ ނިމޭއިރު އޮންނާނީ ކޮންމެވެސް ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް ދެކެވަޑާއިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ވަނަ މައްސަލައެއް އަންނައިރު އެކަން ހައްލުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް