ހުކުރު 18 އޮކްޓޯބަރ 2019
01 ހެއި
1441 ސަފަރު 19
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:54
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުޚީ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ނަން ފޮނުވި ފަރާތްތަކާއި މެދު ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް : މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ

  • ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަަނީ ހުޅުވާލާފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 4 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 11:44 2,692

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް - ރާއްޖެއެމްވީ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމަށް ނަން ފޮނުވި ފަރާތްތަކާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަމާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ، ގަވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން މިފަދަ މަގާމުތަކަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ނަން ފޮނުވިފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިހާރު ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގަވާއިދުގައި ވަަނީ

އެގޮތުން އެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭފުޅުން، އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރަން ނުޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ހުރި ނަމަ ކޮމެޓީއާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ މަގާމަަށް ނަން ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފަ ނުވާ ކަމަށް ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނަން، މިކަހަލަ ޕަބްލިކް ޕޯސްޓް އަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅަކު އެ މަގާމަށް ގެންނަން ނުޖެހޭ، ވަރުގެ ކަމެއް އެބޭފުޅަކު ކޮށްފަ ހުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައޮތްކަމުގައި ވަންޏާ، މައުލޫމާތު ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާށޭ

ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ޓްވިޓާރ ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޖަހާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުފެނި ދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ފަދަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލައެއް ވާނަމަ، ކޮމެޓީ އާއި ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ގަވަރުނަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަން ވެސް ރޮޒެއިނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް