ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ރައީސް ޞާލިހް ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން: ރައީސް ނަޝީދު

  • އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމަކީ ފާފައެއް ނޫންކަމަށް އަދާލަތުން ވަނީ ބުނެފައި
  • އަންހެނަކު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  • އިލްމްވެރިންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ވަނީ ތަފާތުވެފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 23:08 5,129

ރައީސް ނަޝީދު އާއި ރައީސް ސޯލިހު - ރައީސް އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުށަހެޅުއްވި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަކީ އެކަމަށް ވަރަށް ގާބިލް ބޭފުޅުންތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ނިންމެވުމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ފޮނުއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިިޔާރު އަދި ބާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އައިޝާ ޝުޖޫން އާއި ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރުގެ ނަންފުޅު އެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރު (ކ)، ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން (ވ) - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޖޭއެސްސީގެ ލަފަޔަކަށްއެދި ރައީސް ސޯލިހް ދެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާއި މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފަ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ އިލްމުވެރިންގެ ރައުޔުގެ މަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރަން ރައީސް ސޯލިހު ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވެވި ދެ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަކީ އެކަމަށް ވަރަށް ގާބިލު ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމެވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަންހެނަކު އިސްކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ އިސްލާމީ ފިގުހުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ރައުޔުތައް ބުރަވަނީ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނަކު އައްޔަންކުރުމަކީ ހުއްދަނޫން ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ހިލާފީ މައްސަލައެއްގައި ވަކި ރައުޔެއް އިހްތިޔާރުކުރާ މީހާ އޭނާއަށް އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ އެކަމުގައި އޮތް ގޯސް ރައުޔުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފާފަވެރި ނުވާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ނިސްބަށްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީން އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ނެެރުނު ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ރިއާޔަތް ކުރާއިރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އަންހެނަކު ޢައްޔަން ކުރުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އެއްވެސް ގާނޫނަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރެއް އައްޔަން ކުރެވިގެން ދިޔައީ ވެސް ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި 2007 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެން ފަނޑިޔާރަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މ. ކޮކާހަނދުވަރު، އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު ޝުޖޫނާއެކު އިތުރު ފަނޑިޔާރަކުވެސް އައްޔަންކުރެއްވި އެވެ.

ޑރ. އަޒްމިރަލްދާ ޒާހިރަކީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު އިސްތިއުފާދެއްވީ މަޖުބޫރީ ހާލަތްތަކެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި ދެބޭފުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމާއެކު ވެވަޑައިގަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރެވޭ ފުރަތަމަ ދެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް