ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

"ވެށިފަހި މާލެ" އިން ބިން ދޫކޮށްލި ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

  • ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް
  • ގަރާރުގެ ފުރަތަމަކިޔުން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވާފައި
  • ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޯހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ ބިލެއް އެކުލަވާލައި އެކަމާއި ގުޅޭ އުސޫލްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ގަރާރުގައި ގޮވާލާފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 12:52 5,865

ގުޅީ ފަޅުން ގޯތި ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލާފައި - ގޫގުލް

"ވެށިފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެއިން ކުދި ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ގުޅީ ފަޅުން ގޯތި ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިނުވާތީ، އެ ކަމަށް ގާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފްއެވެ. ގަރާރުގެ ފުރަތަމަކިޔުން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވާފައެވެ.

ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ވެރިރަށް މާލެއަކީ ބިމުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެ މީހުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ބިންކޮޅެއް އޮވެ، އެ ބިންކޮޅު ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި ދިރިއުޅެވެން ނެތި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހައްގުން މާލޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް މަހްރޫމްވެފައިވާތީ ހުށަހެޅުނު ގަރާރެއް ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމުގެގޮތުން އެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ވެށިފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވީނަމަވެސް، އެ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި މާލޭގައި ހުރި ކުދި ބިންކޮޅުތައް އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަންޖެހި، އެފަދައިން ބިން ދޫކޮށްލާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އަދިވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކު އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަދި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބުގެ ވައުދެއް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޯހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ ބިލެއް އެކުލަވާލައި، އެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އުސޫލްތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެފަރާތްތަކުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ބިންތައް ދޫކޮށްލަންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ގާނޫނަކުން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރިއާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ގަރާރުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ބިލްގައި ހިމެނުމަށް ގަރާރުގައި ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް:

  • ބޯހިޔާ ވަހިކަމާއި ގުޅޭ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް.
  • މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވެ، އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތް މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލްތައް އެ ބިލްގައި ކަނޑައެޅުމަށް.
  • ދިރިއުޅޭނެ އަމިއްލަ ތަނެއް ނެތް ނުވަތަ އާއިލާތަކަށް ދިރިނޫޅެވޭނެ ވަރުގެ ދަތި ބިންކޮޅުތަކުގައި އާއި ކުދި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭނެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެ އިން ނުވަތަ ގުޅީފަޅުން ނުވަތަ ތިލަފުށިން، އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ފްލެޓް ނުވަތަ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލްތައް އެ ބިލްގައި ކަނޑައެޅުމަށް.

"ވެށިފަހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ އުސޫލްގެ ގޮތުގައި ބިލްގައި ކަނޑައެޅުމަށް ގަރާރުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތައް:

  • އެއްވެސް ފަރާތަކުން، އެ ފަރާތަކަށް މާލެއިން ލިބިފައިވާ ބިންކޮޅެއް ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުން ލިބޭނެ ހަމަތައް އެ ބިލުގައި ކަނޑައެޅުމަށް.
  • "ވެށިފެހި މާލެ" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބިންކޮޅެއް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެފަދައިން ބިން ނުވަތަ ފްލެޓް ހައްގުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބިމެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ބިލުން ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން މި ކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން މަޖިލީހުން ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް