އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފްލޯޓިންގެ ސޯލަރ ޕެނަލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕެނަލް ސިސްޓަމް ލަކްސް* ސައުތް އަރި އަށް

  • މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕެނަލް
  • މި ޕްލެޓްފޯމްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ ސޯލަރސޯލް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން
  • ރިސޯޓުގެ އަމާޒަކީ މުޅި ރިސޯޓަށް އެއްކޮށް އިރުގެ ދޯދިން ހޯދާ ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުން

ކ. މާލެ | 26 އޯގަސްޓް 2019 | ހޯމަ 15:23 | 3,449

ލަކްސް* ސައުތް އަރި އެޓޯލްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕެނަލްތައް - ލަކްސް* ރިސޯޓުގެ

ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުމަތީގައި ހެދިފައި ހުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޯޓިންގެ ސޯލަރ ޕެނަލް ސިސްޓަމް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް ކަމުގައިވާ ލަކްސް* ސައުތް އަރި އެޓޯލް ގައި ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

"ސޯލަރސީ" ގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ނިޒާމުގެ ޒަރިއްޔާއިން އިރުގެ ދޯދިތަކުން ލިއްބައިދޭ ހަކަތައިން އެ ރިސޯޓަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަގުބަލަކަށް ލަކްސް* އަރި އެޓޯލް އިން ވަނީ އެ ރިސޯޓުން ޖައްވަށް ބޭނުންކުރާ ގެނދަބުޅި (ކަރބަން އެމިޝަންސް) ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް މަދުކުރަން ނިންމާފައެވެ. މި ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން އެ ރިސޯޓުން ދަނީ ސްވިމްސޯލް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި އެކު ޕާޓްނަރޝިޕެއްގައި ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސިވިމްސޯލްއަކީ އޮސްޓްރިއާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެކެވެ.

ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕެނަލްތައް ސްވިމްސޯލްއިން އުފެއްދީ، ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކަށް އިިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ފޯރުވައިދިނުމުގެ ހައްލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރާޅުތަކާއި ތޫފާންތަކުގެ އިތުރުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު މަތީގައި އޮތުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕެނަލްތައް އުފެއްދީ ސްވިމްސޯލްއިންނެވެ.

ދި އައިލެންޑް ޗީފްމަޖައްލާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެ ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖޯނަސް އެމްސްޓެޑް ބުނީ، "އިކޮލޮޖިކަލް ފުޓްޕްރިންޓް" ކުޑަކުރަން ސްވިމްސޯލްއާ އެކު މަސައްކަތްކުރެވޭތީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މުޅި މި ރާއްޖޭގައި ވެސް ޖާގައިގެ ގޮތުން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ރިސޯޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން، ލަކްސް* އަރި އިން ބޭނުންވަނީ އެކޯ-ޓޫރިޒަމް އަދި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމގެ މަސައްކަތުގައި އެހެން ރިސޯޓުތަކަށް މަގުދައްކައި ދިނުން ކަމަށް އެމްސްޓެޑް ބުންޏެވެ.

ލަކްސް* ސައުތް އަރި އެޓޯލްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕެނަލްތައް

އެ ރިސޯޓުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ރިސޯޓުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ފުރާޅު މަތީގައި ހުންނަ ސޯލަރ ޕެނަލްތަކުން ރިސޯޓަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ފޯރު ކޮށްދެމުންނެވެ. ފްލޯޓިންގ ސޯލަރ ޕެނަލްތައް ކަނޑުގައި ބަހައްޓަން ނިންމީ ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރެވޭ ފުރާޅުތައް ހުސްވުމުންނެވެ. ލަކްސް ރިސޯޓުން ވަނީ ޖުމްލަ 12 ސޯލަރ ޕެނަލް ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑުގައި ބަހައްޓާފައެވެ. މިފަހުން ހަރުކުރި ސޯލަރ ޕެނަލްތަކާއި އެކު، އެ ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ ގެސްޓް ވިލާއަަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަވިދޭ ގަޑީގައި އެއްކޮށް އެ ޕެނަލްތަކުން ކަރަންޓު ފޯރު ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ރިސޯޓުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މިފަހުން ހަރުކުރި ސޯލަރ ޕެނަލްތަކާއި އެކު، އަހަރަކު 260،000 ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިވުމުގެ އިތުރުން، މި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ކަނޑުގައި އުޅޭ ކުދި މަސްތަކަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ލިބޭނެއެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމްތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ މުރަކަތައް މަތީގައި ނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ. މި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ދަށުގައި ހެދޭ މުރަކަތައް ބޮޑެތިވުމުން ބޭރު ފަރުގައި އިންދޭނެ ކަމަށް ލަކްސް އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މި ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި އެކު ލަކްސް ސައުތް އަރި އެޓޯލްއަކީ މިހާރު މުޅި މި ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރުގެ ދޯދިން އުފައްދާ ހަކަތައިގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންސްޓޮލޭޝަން ހުންނަ ރަށެވެ. ލަކްސްގެ އަމާޒަކީ މުޅި ރިސޯޓަށް ސޯލަރ ޕެނަލްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ލަކްސް ސައުތް އަރި އެޓޯލް ހުންނަނީ އދ.ދިއްދޫފިނޮޅުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.