ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ދޮގު ހެކި ބަސް ދޭން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ހެކިބަސް ނުދޭން ލުތުފީ ނިންމަވައިފި

  • ލުތުފީ ވަނީ އޭސީސީ އިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި
  • ރައީސް ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ނެގުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 9:30 އަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައި
  • ދޮގު ބަޔާންދީ ދޮގު ހެކި ބަސް ދިނުމަށް އޭނާ އަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މަޖުބޫރު ކުރަމުންކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 16:53 21,186

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލައުންޑަރިންގ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ނުދެއްވަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ނިންމަވައިފި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގައި ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ޝަރީއަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 9:30 އަށް ވަނީ ތާވަލް ކޮށްފައެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް ހުށައެޅުއްވި އެއް ހެއްކަކީ ލުތުފީއެވެ.

ލުތުފީ ވިދާޅުވީ އަދުލުވެރި ހެކިބަހެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތަތީ އާއި އަދިލުވެރި ހެކިބަހެއް އަދާ ކުރެވޭ ފަދަ މާހަވްލެއް މިހިނދަށް ގާއިމްވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް އޮތް ނުރައްކަލައަށްޓަކައި މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން ތަނާޒުލްވާ ވާހަކަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ލުތުފީ ވިދާޅުވީ އެސްއޯއެފުން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގައި އޭސީސީގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދާއެކު ޔާމީންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ މައްސަލައިގައި ވަކިން ވެސް ޔާމީންއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ފޯނު ކުރައްވާފައި ވެސް އެ ފައިސާއާ ހަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ދައްކަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތަށް އަންގާފައިނުވަނީ އޭރު އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީކަމަށް ލުތުފީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފް އިން އެއް މިލިއަން ޑިލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެނގިގެން އޭސީސީގެ މިހާރުުގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދާ ދެމީޙުން އަދި ވަކިން ވެސް ޔާމީނާއި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބައްދަލުކޮށްފައި ނުވާނެ. އަދި އެ ފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެނެޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމަށް ބުނެ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް ޔާމީންއާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ނުވާނެކަމާއި އަދި ފޯނުގެ ޒަރީއާއިން ވެސް އަންގާފައި ނުވާނެކަމަށް. އެގޮތަށް އަންގާފައި ނުވަނީ އޭރު އެ ފައިސާއަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ނުވަތަ ނޫޏްކަން ކަނޑައެޅިފައި ނުވާތީ.

~ އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ

ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދޮގު ބަޔާންދީ ދޮގު ހެކި ބަސް ދިނުމަށް އޭނާ އަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގަދަ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މަޖުބޫރު ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި ކިތަންމެ އިންޒާރެއް ދިނަސް އެއްވެސް ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ދޮގު ހެކިބަސް ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެ އިންޒާރުތަކާ ހެދި ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ކަމަށް ވެސް ލުތުފީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވައި މުސާރަ ނަންގަވާ މައްސަލައިގައި ލުތުފީ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއިން ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ނިންމިތަނާހެން އޭނާ ވަނީ ޖޫން މަހުގެ 26 ގައި މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކި ބަސް ނެގުމަށް ބާއްވާ ދެވަނަ ޝަރީއަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފައިވާއިރު ހެކިބަސް ނެގުމަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޝަރީއަތުގައި އޭސީސީގެ މިހާރުގެ ރައީސް ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދުގެ ހެކި ބަސް ވަނީ ނަގާފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ ޝަރީއަތުގައި ވެސް މުއައްވިޒުގެ ހެކިބަސް ނަގާނެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދެއްވުމަށް މުއައްވިޒު ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

އޭސީސީއިން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ފުލުހުންނަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓު ސައްހަތޯ ބެލުމަށް ދައުލަތުން ބުނި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތުން ހުށައެޅި ކިތާބީ ހެކީގެ ލިސްޓުގައި އެ ރިޕޯޓް ނުހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ރިޕޯޓް ފިޔަވައި އެހެން ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މުއައްވިޒާއި ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. މުއައްވިޒުގެ ހެކިބަސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނަގާނީ އެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެކަންޏެވެ.

އެޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ދެއްވަމުން މުއައްވިޒު ވިދާޅުވީ އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާތައް ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން އޭސީސީއިން ބަލަން ފެށި ކަމަށާއި އަދި ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނާއި އެކީގައި ވަކި ކޮޓަރިއެއްގައި އޭނާއާއި އޭސީސީގެ އޭރުގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ޔާމީނާއި ސުވާލު ކުރީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަމަށާއި ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވަކި ލެވެލްއެއްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ދަނީ އޭސީސީއިން ކަމަށްވުމުން ކަމަށްވެފައި އެއީ އެކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރެކޯޑް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅީ ރައީސް އޮފީހުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި ކަން ހިނގާފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އާޒިމާ ޝަކޫރު ބޭނުންވެލެއްވި ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް އޭސީސީއިން އެ ޑްރާފްޓް ފައިނަލް ކުރި ކަމަށް މުއައްވިޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހުށައެޅި ހެކީގެ ގޮތުގައި މުއައްވިޒާއި ލުތުފީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔާތާއި، މުހައްމަދު ވަސީމާއި، ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރާއި، ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑް މެމްބަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ލުވެއިޒް އާއި މުހައްމަދު ޝަރީފު ވަނީ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް