ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނަތް

އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ގުޅޭގޮތުން އޭސީސީން އަދި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން އަންގާފައެއް ނުވޭ: މިނިސްޓަރ

  • މިނިސްޓްރީން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ
  • ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެއް އޮތްނަމަ އެކަން އަންގައި ދިނުމަށް އެދިފައިވޭ
  • ޖުޑީޝަރީންވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 13:24 5,041

އެމްއެމްޕީއާރްސީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ފާއިތުވި ސަރުކާރުން އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ހިޔާނާތުގެ ތަހުޤީޤު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގައިވެސް ކުރިއަށްދާއިރު، މިހާތަނަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް އަންގާފައިނުވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ބަދަލުވެ، މަޖިލީހާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާއިރު، އޭސީސީން ވެސް ތަހުޤީޤުތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ގުޅޭ ތަހުޤީޤުތަކުގައި މިނިސްޓްރީން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އޭސީސީން ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް އަންގާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު އެދެން އޭސީސީއަށް ވެސް އަދި އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް، އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ ގުޅޭ ތަހުޤީޤެއްވެއްޖެއްޔާ ނިންމައި، ކޯޓު މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސް އިހުމާލުވި މީހުންނާއި، އިހުމާލުވި ކޭސްއަކާ، އަދި ހަދަންވީ ގޮތެއް ނިންމާފައި ފޮނުވަދޭން، މިއަދާ ހަމައަކަށް އަދި ނާދޭ ވަކި އެއްޗެއް ވަކި ގޮތަކަށް،

~ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު

އޭގެ އިތުރުން، ތަހުޤީޤު ނިންމައިދެއްވުމަށްފަހު ކޮރަޕްޝަންގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެއް އޮތްނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައި ދިނުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ވެސް އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެކަންކަމުގެ ތަފްސީލު ބުދަ ދުވަހު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އޭސީސީން ތަހުޤީޤުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ޖުޑީޝަރީން ވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ފިކުރެއްގެ ފަރާތެއް ނަމަވެސް އެމީހަކާމެދު ކަންކުރާނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް 1.2 ބިލިއަންއަށް ވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މި ހިޔާނާތުގައި ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް ކަމަށް ބުނެ ނަގާފައިވާ ޕްރޮމިސަރީ ޗެކްތައް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ފައިސާއަށް ޙިޔާނާތްތެރިވުން ފަދަ އެތައް މައްސަލައެއް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް