ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 23:33
ރާއްޖެޓވީގެ މައި އޮފީސް
ރާއްޖެޓވީގެ މައި އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެޓީވީ
ރާއްޖެޓީވީން "އަބުރު ފަންޑު" ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ ހިތްވަރު ބަލި ނުކުރެވޭނެ
ރާއްޖެޓީވީ އަށް އަދަބު ދެނީ ސްޓޭޝަން ނެތިކޮށްލުމަށް

ރާއްޖެޓީވީ އާއި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދާތީ އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި "އަބުރު ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި ފަންޑެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖްމެންޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖެޓީވީ 200،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިނަމާކޮށް، އަދި ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔަކު 50،000 ރުފިޔާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅިކަން ސާބިތުކޮށް، ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ލީވާން އަލީ ނާސިރު އާއި މުހައްމަދު ވިސާމް 28،500ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރު ވަނީ 3،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކޮށް، އަދި ނޫސްވެރިންނަށް އަދަބުދެމުން ދަނީ މި ސްޓޭޝަން ނެތިކޮށްލުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ވާގިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ މިހާރު ބްރޯޑްކާަސްޓިން ކޮމިޝަންގައި އޮތް މި ސްޓޭޝަންގެ އެހެން މައްސަލައިގައި 800،000 ރުފިޔާއިން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކޮށްލާނެކަން. މިދަނީ ސީދާ ރާއްޖެޓީވީ ބަންދުކުރުމާ ދިމާއަށް،" ފިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނުހައްގުން ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރަމުން ދަނީ ފިޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބިރު ދައްކައިގެން އަދަބު ދީގެން ވެސް ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންގެ ހިތްވަރު ބަލި ނުކުރެވުމުންނެވެ.

"އެހެންވެ މި ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ބެލުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ނިހާޔަތަށް އެދެން،" ފިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވާލާ އަބުރު ފަންޑު އިފްތިތާހުކުރާނެ ތަނެއް ފަހުން އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށް ފިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 19:47
ށސައީދު&
ޭވަގުތުގަލިޔުނީމައޯކ މިވެސްރާއްޖެޓީވީންލިޔުނުނަމައަބުރުލ.އަތޮޅު ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިންޗާޖްގެ އޮރިޔާން ވީޑިއޯއެއް އިންޓަނެޓްގައި މިއަދު ލީކް ވެއްޖެއެވެ.