ހުކުރު 03 ޖުލައި 2020
03 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 12
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް

އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ހަވާލުކުރަނީ

  • އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ދޭން އުޅޭކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވަނީ ޓީއެމްއޭއަށް
  • މައްސަލަ ހުށައެޅުއްވި މެމްބަރު ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ މިކަމުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް
  • ޓަރމިނަލްގެ 70 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ

ކ. މާލެ | 19 އޯގަސްޓް 2019 | ހޯމަ 22:06 | 4,391

އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް - އެމްއޭސީއެލް

ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އެމްއޭސީއެލް އިން އަޅާފައިވާ އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ހަވާލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ކުއްޔަށް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އަޑު ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. މި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުއްވީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ އެވެ. ޔައުގޫބުގެ ހުށައެޅުއްވުމަށް ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުޤޫބު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން އެއަރޕޯޓްގައި ތަރައްޤީކުރާ އައު ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލް ކުއްޔަށް ދީގެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާނެފަދަގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ޔައުގޫބު ވަނީ އައު ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލަކީ އެމްއޭސީއެލްއަށް ބޮޑު ޢާމްދަނީއެއް ލިބޭނެތަނެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަލަށް ހަދަމުން އަންނަ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް

ޓީއެމްއޭ އަށް އައު ޓަރމިނަލް ކުއްޔަށް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ އިރު، މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލަވުމެއްގައި ރައީސް ވަނީ އެ ޓަރމިނަލް ވަކި ބަޔަކަށް ދޭން އަދި ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުން ވެސް އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓީއެމްއޭ އަށް ޓަރމިނަލް ކުއްޔަށް ދީފިނަމަ ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއެއް ކުރަން ހުރަސް އެޅިގެން ދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެހެން ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ އެމްއޭސީއެލް އިން އެ ޓަރމިނަލް ހިންގުން ކަމަށް ވެސް އެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އަލަށް ތަރައްގީކުރާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލަކީ 28000 (އަށާވީސްހާސް) އަކަމީޓަރުގެ ޖާގައިގެ ހަތަރު ފަންގިފިލާ ހިމެނޭ ޓަރމިނަލްއެކެވެ. އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ 70 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއޭސީއެލް އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.