ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ވިޔަފާރި - ކްރޮސްރޯޑްސް

ކްރޮސްރޯޑްސްއާއި އެމްއެންޔޫއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވޭނެ
  • އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުން
  • ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކުރެވިގެން އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތައް ހިންގޭނެ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 8 އޯގަސްޓު 2019 | ބުރާސްފަތި 19:43 3,620

ކްރޮސްރޯޑްސްއާއި އެމްއެންޔޫއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ތައުލީމީ ފެންވަރު ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 2 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ.

ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެމްއެންޔޫއަށާއި ކްރޮސްރޯޑްސްއަށް މަންފާ ކުރުވަނިވި އަދި ޝައުގުހުރި ކަންކަމާއި ދޭތެރޭ ދިރާސާކުރުމާއި މިއާ ގުޅުންހުރި އެކަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކާއި ރިޕޯޓުތައް ހިއްސާ ކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

އެމްއެންޔޫގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފްއެވެ. އަދި ކްރޮސްރޯޑްސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ރިސޯޓުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާއި ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒިފުންނަށް ހާއްސަކުރެވިގެން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތަކާއި މަސައްކަތް ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގުސަދަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ކުރިއެރުވުންކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއާއެކު ވަސީލަތްތަކާއި ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޔުނިވަރސިޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެންޔޫއިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ދިރާސާތަކުގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް ތައުލީމީ ރޮނގުން ކުރިއަރާ ދިއުމަކީ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަމާޒު ކަމަށާއި މީގެ ކުރިންވެސް އެހެނިހެން މައުހަދުތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެންވެސް މިފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

ކްރޮސްރޯޑްގެ ފަރާތުން އެ ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މާޓިން ވެން ޑާ ރެޖްޑިން ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ދުވަހެކެވެ. އަދި ކްރޮސްރޯޑްސްއާއި ސިންހާ އެސްޓޭޓް ފަރަތުން އެމްއެންޔޫއާއެކު މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މާޓިން ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ކުރެވެނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 2 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ސިންހާ އެސްޓޭޓް ފަބްލިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް