އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ސުޕްރީމް ކޯޓު

އަދީބު ބަންދު ކުރަން ދެ ކޯޓުގައި ވެސް އެދުނީ އެއް ކަމަކަށް ކަން ދައުލަތުން އިއުތިރާފު ވެއްޖެ

  • އަދީބު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 15 ދުވަސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ޖަހާފައިވޭ
  • ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާއި ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެކަކަށް ހުރެވޭނީ ކިހިނެތްތޯ ވަކީލު ސުވާލު ކުރި

ކ. މާލެ | 8 އޯގަސްޓް 2019 | ބުރާސްފަތި 12:48 | 11,068

އަންގާރަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް އަދީބު ހާޒިރުވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބަންދު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދިފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ދައުލަތުން އެއްބަސް ވެއްޖެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދީބުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހީ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖެއިން ފިލި މައްސަލައެއްގައި ނޫންކަމަށާއި، އެކޯޓުން އަދީބު ބަންދަށް ޖެހީ އެހެން މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހޯމަ ދުވަހު އަދީބުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައި ވަނީ ވެސް އެއް ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ސިޓީއަކުން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެހެން ވިދާޅުވުމުން ދައުލަތުން ބުނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރު ނެތުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި އެގޮތަށް ބުނެވުނީ ކަމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތް ނިންމާލީ އަދީބުގެ ބަންދުގެ އަމުރާއި ގުޅޭގޮތުން ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަށް އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ފަހުއެވެ. އެއް ދުވަސް ހަމަވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އަދީބުގެ ވަކީލާއި އެކުއެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތުން ވަނީ އަދީބު މުޖުތަމައަށް ދޫވެފައި ހުރެއްޖެނަމަ މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާ ވެދާނެތީއާއި ފިލާފާނެތީ ކަމަށް ބުނެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވަނިކޮށް ފިލާފައި ވާތީ އަދި އެކަން ކަށަވަރު ވެފައިވާތީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަދީބު ހައްޔަރުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

އަދީބު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ވަނީ 15 ދުވަހަށް ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދައުލަތުން އެދުނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަދީބު ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން އެދެނީ ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ކަަމަށެވެ. އެގޮތަށް ދައުލަތުން އެދެނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ތިބެންޖެހޭނީ ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް އަދީބުގެ ވަކީލު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދީބު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުކުމް އިއްވާފައި ވަނިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަލުން ބަންދު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމަކީ އޭނާއަށް ލިބިދޭ އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާއިން މަހުރޫމް ވުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އަދީބަށް ލިބިދޭ ހައްގުން މަހުރޫމުވާ ކަމެއްކަމަށް ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލާއި ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި އެކަކަށް ހުރެވޭނީ ކިހިނެތްތޯ އޭނާ ދައުލަތާއި ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

އަދީބުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާދިނުމަށާއި ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހައިކޯޓުން ކުރި އަމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއިދުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއަމުރާއި އެއްގޮތަށް އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަމުރާއެކު އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ފަރާތްތަކާއި އެކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭރު އޭނާއަށް ފަރުވާ ދީފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ލޮލުގެ ގްލޮކޯމާއަށް އެކަނިކަން ވަކީލު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފައިވާތީ އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ހައިކޯޓުގެ އަމުރު އަދިވެސް އެބައޮތްތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދީބުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ހައިކޯޓުގެ އަމުރު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި އަދީބު ރާއްޖެއިން ފިއްލަވާފައިވާކަން އެއްވެސް ކޯޓަކުން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށާއި ކުރިން ވެސް އަދީބު ގޭބަންދުގައި ހުންނެވީ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިކަމުން އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެއްްވުމަށް އެދޭކަމަށްވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބުނީ އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވަނިކޮށް އޭނާ ރާއްޖެއިން ފިލުމުން އޭނާގެ ނިޔަތަކީ ފިލުންކަމަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާއީދު ކުރި ނަމަވެސް އެއަމުރަކީ އެހެން ކަމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއްކަން ދައުލަތުން ފާޙަގަ ކުރިއެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެނިންމުމަށް މިމައްސަލައަށް އަސަރު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މީގެ ކުރިން ވެސް އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިހާލަތުގައި ވެސް އަދީބަށް އޭގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިމައްސަލަ ބެއްލެވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލައިގެ ހުކުމް އެކޯޓުން ނެރޭނެ ކަމަށެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.