ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 06:39
އެމްޑީޕީން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ބޭއްވި އެެއްވުން
އަންހެނުން ބާކީ ކުރުމަށްފަހު ޤައުމަށް ގެނެވޭނެ ތަރައްޤީއެއް ނޯންނާނެ: ހަސަން ލަތީފް
އެއްވުން ބާއްވަން ސަރުކާރުން ދިނީ ބަކަރި ކޮއްޓެއްވަރުގެ ތަންކޮޅެއް
ސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާގެ ވާހަކަ ހަދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ އަންހެނުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަންހެނުން ބާކީ ކުރުމަށްފަހު ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ގެނެވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް އޮވެދާނެ ކަމަކަށް އެމްޑީޕީން ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްޑީޕީން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

 

ހަސަން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި، ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

 

އަންހެނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަމުންދާ އިރު، މިހާރުގެ ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރަށް ވައްޓާލުމަށްފަހު މަދު ދުވަސްކޮޅެއްވަންދެން އޮތް ސަރުކާރުން އަންހެނުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަދިމިހާރު ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ހަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ފަންސާސް އިން ސައްތަ އަކީ އަންހެނުންނަށްވާއިރު އެއާބާދީ ބާކީކޮށްފައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ނުދެކެއެވެ.

 

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގައިވެސް އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ވުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ހަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ މި އެހީތެރިކަމަކީ ތަފާތުކުރުން ކަމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

 

"އަޅުގަނޑުމެންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ މަންޒަރު ފެނޭ، އެބޭފުޅުން ބުނަނީ ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދިނުމަކީ ތަފާތުކުރުމެކޭ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ ކަމަކީ އިންސާފުވެރި އިސްކަމެއް ދެނީ" ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ހަސަން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާ އަންހެނުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެ ޕާޓީން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ހަސަން ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެ ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން މުހިއްމު ކަމަށާއި އަންހެނުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ނިންމީ ވެސް އެ ފުރުސަތުތައް އިތުރަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

 

އެމްޑީޕީން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ އުނދަގޫތަކަށް ހަސަން ވަނީ ރޭގެ އެއްވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ އެއްވުން ބޭއްވުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ދިނުމަށް އެދުމުން އެ ޕާޓީއަށް ދިނީ "ބަކަރި ކޮއްޓެއްހާ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް" ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

"އަޅުގަނޑުމެން އެއްވުމެއް ބާއްވަން ތަންކޮޅެއް ދިނުމަށް އެދުނީމަ، ސަރުކާރުން ދީފައިމިވަނީ ބަކަރި ކޮށްޓެއްވަރުގެ ތަންކޮޅެއް، އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ކުޑަ ޖާގައެއް ދިންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެއް ކުރާނަން" ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް