އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ޓްރާންސެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނުބުނަން، އިންޓާނަލް ޕޮލިސީ ފޮލޯ ކުރަން ބުނިން: ނީޒާ

  • އެކައުންޓެއް އެކްޓިވް ކޮށް، ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް ދުވަހަކު ވެސް އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުގައި އެދިފައި ނުވާނެ

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2019 | ބުދަ 13:49 | 9,877

އެމްއެމްއޭގެ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރނަރުކަން ކުރެއްވި ނީޒާ އިމާދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި އެސްއޯއެފްގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުން ކުރި ޝައްކު އުފެދޭ މުއާމަލާތްތަައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިފައި ނުވާނެކަމަށާއި އެދިފައިވާނީ "އިންޓާނަލް ޕޮލިސީ ފޮލޯ ކުރަން ކަމަށް" މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރނަރުކަން ކުރެއްވި ނީޒާ އިމާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ބީއެމްއެލްގެ އިސް ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވަމުން ނީޒާ ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރ ނޫންކަމަށާއި ކަމަށާއި އޭނާގެ މަގާމަކީ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރުނަރގެ މަގާމުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފާއި ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަރިމް ރިސްކް އޮފިސަރު ޔާމީން އާދަމް އެކޮމިޓީގައި އޭނާގެ މަގާމުގެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވީ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އެކަމާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހާޒިރުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ބީއެމްއެލްގެ ޔާމީން ވިދާޅު ވެފައިވަނީ އެސްއޯއެފުން އާދަޔާ ޚިލާފު މުއާމަލާތްތައް ހިންގަން ފެށީ ނޮވެމްބަރު، 25، 2014ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. ޔާމީން އާދަމް ވިދާޅުވީ އެދުވަހު އާދަޔާ ޚިލާފު މުއާމަލާތެއް ހިންގުމުން ނޮވެމްބަރު، 27، 2014 ވަނަ ދުވަހު އަށް ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސްއެކްޝަން ރިޕޯޓެއް (އެސްޓީއާރް) ފޮނުވައި އެ އެކައުންޓުން މުއާމަލާތްތައް ހިންގުން ހުއްޓުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެފްއައިޔޫއާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ނީޒާ އިމާދު ލަފާދެއްވީ އެކައުންޓުން ކުރާ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވާނުލާ އެމުއާމަލާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.އެފްއައިޔޫގެ އޭރުގެ ވެރިޔާ، އާތިފް ޝަކުރޫ ވެސް ޗުއްޓީއިން އެނބުރިވަޑައިގެން ހަމަ އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެސްއޯއެފް އިން ހިންގަނީ މަނީ ލޯންޑަރިންގްއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ކަމުން، އެފްއައިޔޫއަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވި ކަމަށާއި އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓުތައް ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓި ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް ނީޒާ ވިދާޅުވީ އެކަން ހިނގައިދިޔައީ އެގޮތަށް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަން ހިނގައި ދިޔަގޮތް ކަމަށް ނީޒާ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝިއަލް އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓް(އެފްއައިޔޫ)އާއި ހަވާލުވީ އެމަގާމުގައި ހުންނެވި އާތިފު ޝަކޫރު ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ކަމަށެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ޝަރީފު އޭނާއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވުމަށްފަހު ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރެއް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގަން އައިކަމަށާއި ސަސްޕީޝިއަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓް(އެސްޓީއާރު)އެއް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި ހުރި އެންމެ ސީނިއާ ބޭފުޅާ ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ އަޝްރަފް(އާތިފް ޝަކޫރަށްފަހު އެފްއައިޔޫގެ ހެޑް ކަން ކުރެއްވި) ގާތު އޮފީހަށް ަވޑައިގެންނެވުމަށް އެދިލެއްވި ކަމަށެވެ. އަޝްރަފް ވަޑައިގެންނެވުމުން ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ދެންނެވިކަމަށާއި އެސްޓީއާރެއް ފައިލް ކޮށްފައި އޮތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އަޝްރަފަކީ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވުމުންނާއި އެމްއެމްއޭގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް ވާތީ އަޝްރަފުގާތު ދެން ކަންތައްތައް ކުރަންވީ ކިހިނެތްތޯ އެއްސެވި ކަމަށާއި ބީއެމްއެލްގެ ޝަރީފަށް ގުޅުއްވުމަށްފަހު "އިންޓާނަލް ޕޮލިސީއަށް ފޮލޯ ކުރުމަށާއި" ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު ތަކަށާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުމަށް ވިދާޅުވިަކަމަށެވެ. އަދި އަޝްރަފް ވިދާޅުވި ގޮތަށް އޭނާ ނީޒާގެ ގާތު އިންނަވަނިކޮށް ޝަރީފަށް ގުޅުއްވައި އޮގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިލެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން އާޒިފު ޝަކޫރު ޗުއްޓީއިން ވަޑައިގެންނެވުމުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިލެއްވި ކަމަށް މިހާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނީޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 30 އަހަރުވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ނީޒާ ވިދާޅުވީ އެކައުންޓެއް އެކްޓިވް ކޮށް އަދި ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް ދުވަހަކު ވެސް އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުގައި އެދިފައި ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވޭނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމަށާއި އެމްއެމްއޭއިން އަބަދުވެސް ބޭންކަށް އިންސްޓްރަކްޝަން ދޭނަމަ ދޭނީ ސިޓީއަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓު (އެފްއައިޔޫ)ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރު

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ދައުލަތަށް ވަންނަން ޖެހޭ ފައިސާ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށް، އެ ފައިސާ އިން މަނީ ލޯންޑެރިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު އެކަން ފުލުހުންނަށް ނުފޮނުވަން ނިންމީ އެފްއައިޔޫގެ އޭރުގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރުކަން އެންޓިކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (ޢޭސީސީ)ޢިން ތަހުގީގު ކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓުން ހާމަވެއެވެ.

އޭސީސީ އިން އެކަން ތަހުގީގުކޮށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން (އެފް.އައި.ޔޫ) އަށް ލިބިފައިވާ އެސް.ޓީ.އާރު ގައި މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައި ވީނަމަވެސް 06 އެޕްރީލް 2015ގައި ފައިނަލް ކުރުމުގައި އެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ނުފޮނުވަން ނިންމާފައިވަނީ އާތިފް ޝަކޫރުކަން އޭނާގެ އިއުތިރާފުންނާއި ތަހުގީގުން ހާމަވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެދިޔައިރު، އެކަން ހުއްޓުވަން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި އެ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބިފައިވާކަން ތަހުގީގުން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް އެރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ.

އޭސީސީއިން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ވަކިފަރާތަކަށް ނާޒާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާތިފްގެ މައްޗަށް އުފުލުމަށް އެ މައްސަލަ މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ 18ގައި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވިއެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ރެކޮމެންޑްކޮށް ޕީޖީގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލީއެވެ. އަދި މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ 21ގައި އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭސީސީއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.