ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

އައު ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވާލެވުނުއިރު، ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ފެށި ސަބަބު އޮތީ ގެއްލިފައި: ރައީސް ނަޝީދު

  • ގާނޫނު އަސާސީ ވުޖޫދުވެގެން އައިގޮތަށް އެމަނިކުފާނު އަލިއްއަޅުވާލެއްވި
  • ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނާނެ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ހިޔާލުތައް ހުންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 7 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 13:50 3,662

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ފެހި ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ފެށި ސަބަބު, ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރިއިރު އޮތީ ގެއްލިފައިކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފެހި ގާނޫނު އަސާސީ ވުޖޫދަށް އައީ 2008 ވަަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަމުންދާތާ މިއަދަށް މިވީ 11 އަހަރެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނޫ ގާނޫނު އަސާސީން ފެހި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އެކުލަވާއިލުމުގެ ކަންތައް ދިޔަ ގޮތަށް ތާރީހީ ނަޒަރަކުން އަލިއަޅުވާލައްވާފައި އެވެ.

2004 ވަނަ އަހަރު އިސްލާހު ކުރެވުނު ގާނޫނު އަސާސީ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް 1979 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އޭރުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ފެއްޓެވި މަސައްކަތެކެވެ.

އެ މަސައްކަތް 18 އަހަރުވެގެން ދިޔައިރު ގައި ވެސް އެކަން ދިގުލައިގެން ދިޔަކަން ނަޝީދު ފަހާގަ ކުރެއްވި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ނޫ ގާނޫނު އަސާސީ ތަންފީޒުކޮށް އެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށިތާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ 2000 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށައެޅި އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އިސްކޮށް ހުންނަވާ 42 މީހެއްގެ ސޮޔާއި އެކު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށައެޅުއްވި އެވެ.އެމްޑީޕީ އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރެވުނީ ސިލޯނުގެ ކޮޅުނބުގައި އަރުވާލެވިގެންތިބެ، ނޮވެންބަރު 2003 ގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދެއްކި ހުއްޖަތަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ގައި އެކަން ބަޔާން ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެހެން ވުމާއި އެކު ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.

2004 ވަނަ އަހަރު ހާއްސަ މަޖިލީހުގައި އެކަން ކުރެވި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އޮގަސްޓު 12، 13 ނުވަތަ ''ކަޅު ހުކުރާ'' ދިމާކޮށް ގާނޫނު އަސާސީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 12 އަދި 13 އަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރުގެ މީހުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ނިކުމެ އިހުތިޖާޖު ކުރި ދެ ދުވަހެވެ. އެ އިހުތިޖާޖާއި ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުވެސް ކުރެވުނެވެ.

އެ އިހްތިޖާޖު ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔަ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން ދިޔަ ސަބަބު ގެއްލިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ކުރީ ގާނޫނު އަސާސީ މުރާޖާ ކުރެއްވި އަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ބަންޑާރަ ނައިބަށް މުރާޖަ ކުރެއްވި ބޮނޑީގައި ގާނޫނު އަސާސީ ހުއްދަ ދޭކަމަށްވީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން. މިހާރު މި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަމުންދާތާ 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް މިވީ. އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެތައް މެމްބަރުންނެށް މި ގާނޫނު އަސާސީއާ ގުޅޭ ކިތަންމެ ހިޔާލެއް ހުންނާނެ.

~ މުހައްމަދު ނަޝީދު ~ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ~

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ދިޔައީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް