އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ރިޕޯޓު - އެޑްވޮކޭޓިންގެ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން

"ހޯޕް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން 8000 ކުދިންނަށް އުއްމީދު އާވެއްޖެ

  • "ހޯޕް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ 16 އަތޮޅަކަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފަ
  • އާކް އިން ވަނީ ފާއިތުވި ނުވަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 16 އަތޮޅެއްގެ 74 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި
  • މި ސެޝަންތަކުގެ މެދު ތެރެއިން އަދި ސެޝަން ނިމުމުން ވަރަށް ގިނަ ކުދިން އެކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާ ތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރޭ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 2 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 14:11 3,163

ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ހޯޕް"ގެ ސެޝަންތައް އާކް އިން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. - އާކައިވް

އެޑްވޮކޭޓީންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރެން (އާކް)އިން ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން 2010ވަނަ އަހރު އިފްތިތާހް ކުރި "ހޯޕް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ 16 އަތޮޅެއްގެ 74 ރަށެއްގައި 8000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ވަނީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އާކް އިން ވަނީ ފާއިތުވި ނުވަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހއ، ހދ، ށ، ރ، ބ، އއ، ދ، ގއ، ވ، މ، ފ، ލ، ގދ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި މާލޭ ސިޓީ ގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް "ހޯޕް"ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އާކްގެ މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ސެޝަންތަކުގައި އަނިޔާގެ ބާވަތްތަކާ، އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ، އަނިޔާ ލިބޭނަމަ އެކަން ރިޕޯރޓްކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން އަނިޔާ ލިބޭ ހާލަތެއްގައި ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް ސެޝަން ނިމިގެން ދާއިރު ކުދިންނަށް އިނގިގެން ދާނެއެވެ.

މި ސެޝަންތަކުގެ މެދު ތެރެއިން އަދި ސެޝަން ނިމުމުން ވަރަށް ގިނަ ކުދިން އެކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރެއެވެ. އަދި ސެޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް މިފަދަ އަމަލުތައް ރިޕޯރޓްކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބިގެންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްތަކުގެ ފަރާތުން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ލިބޭކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުމުން "ހޯޕް"ގެ ސެޝަންތައް އެސްކޫލަކަށްގޮސް ނަގައިދިނުމަށްވެސް ސްކޫލްތަކުންވެސް އެދެއެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އާއިލާގެ މީހުން އަދި ޓީޗަރުންވެސް މި ސެޝަންތަކަށް ފަހު ވަނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ހޯޕް"ގެ ސެޝަންތައް އާކް އިން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މި ގޮތުން އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1200 ވުރެ ގިނަ ބެލެނިވެރިންނާއި 600 އަށްވުރެ ގިނަ ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ސެޝަންތަކާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

"ހޯޕް" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން އާކް އިން ވަނީ ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ޗައިލްޑް އެބިއުޒް ޕްރިވެންޝަން" އަތްމަތީ ފޮތަކާ ކެމްޕެއިންގެ މެސެޖްތަކަށް ކަމަށްވާ "ސްޓްރޯންގ" އަދި "ޓޯކް"ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޕޯސްޓަރާ ފްލަޔަރ ތައްޔާރުކޮށް ސްކޫލްތަކަށް ބަހާފައެވެ. އަދި "ހޯޕް" ކެމްޕެއިންއަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް އިފްތިތާހްކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކަށް ކުދިން ހޭލުންތެރިކޮށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ވީޑިއޯ ކްލިޕްތަކެއްވެސް އާކް އިން ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. ކުޑަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕޯސްޓަރ ކޮމްޕެޓިޝަން އެއްވެސް އާކް އިން "ހޯޕް"ގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

މުޖުތަމައުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުޑަ ކުދިންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒު ތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށާއި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމަތައް އާކް އިން ހިންގަމުންދެއެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ "ހޯޕް" ކެމްޕެއިންއަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިނެއެކެވެ. އާކްގެ ކޯޕަރޭޓް އެމްބެސެޑަރުންގެ އިތުރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދިރާގުގެ ރޯޑް ރޭސްއިން އާކް އަށް ހަދިޔާ ކުރާ ފައިސާއަކީވެސް މި ކެމްފެއިނަށް ހަރަދުކުރާ ފައިސާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް