ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުން

ޔާމީން މަރާލުމުގެ ޓްރެއިނިންތައް ހެދި: ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ

  • ބުންވަރު ޖައްސަން ދުވަން ދިއުމާއި ފަތަން ދިޔަ ކަމަށް ބުނި
  • މަރާލުމުގެ މަޝްވަރާ ފެށީ ފުރުގާން މިސްކިތުގައި
  • މަރާލަން ރޭވީ ފޮޓޯ މައުރަޒެއްގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަވާ ފަދަ އެއްޗެހިތަކެއް އާންމު ކުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުނި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 31 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 21:52 42,953

ޔާމީން ރަޝީދު - ޓްވިޓަރ

އަނިޔާވެރި ރަހުމުކުޑަ ހަމަލާއެއްގައި މަރާލާފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކުޓިވިސްޓު އަދި ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ ކުރިން، އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ ފަދަ ޓްރެއިނިން ހަދާފައިވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މީހަކު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގައި، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލައިފައި ވަނީ މ. އަންނާރުމާގޭ އިސްމާއިލް ހައިޝަމް ރަޝީދާއި، މ. ކޮޅުފުށީ އީސްޓް ހުސައިން ޒިޔާދާއި، މ. ތާއިފް އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި، މ. ކުދެހިގެ ހަސަން ޝިފާޒާއި، ގދ. ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާނުގެ އިތުރުން މ. އިރާސްމިކުގެ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށެވެ.

ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް އަދި އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުދަ ދުވަހު ސިއްރުން ހެކިބަސް ދިން މީހާ ބުނިގޮތުގައި ޔާމީން މަރާލުމުގެ ކުރިން މަރާލުމަށް ބޭނުންވާނެ ކަހަލަ ތަމްރީނުތައް އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބުންވަރު ޖައްސަން ދުވަން ދިއުމާއި ފަތަން ދިޔަ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސިއްރުން ހެކިބަސް ދިން މީހާ ބުނިގޮތުގައި ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ރޭވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުރުގާން މިސްކިތުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ މަޝްވަރާތައް ފެށުނީ މާލޭގައި ބޭއްވި ފޮޓޯ މައުރަޒެއްގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަވާ ފަދަ އެއްޗެހިތަކެއް އާންމު ކުރުމުންނެވެ. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ އެންމެން މަރަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެ އެމަޝްވަރާތައް ފެށުނީ ހައިޝަމް އިސްވެ ހުރެގެން ކަމަށާއި ދެން ތިބި ފަސް މީހުންވެސް އެކަމުގައި ބައިވެރިކޮށް ފުރުގާން މިސްކިތާއި ތޮއިބާ މިސްކިތާއި ޒިޔާދާއި ހައިޝަމްގެގޭގައި ވެސް ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް 2016 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ކަމުގައި ވިއަސް އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ ހެކިވެރިޔާ ބުނި ގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހައިޝަމްއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޒިޔާދު ނެގި ކަމަށާއި އޭނާ ވެސް އެކަމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ރޭ ޒިޔާދަށް ނުދެވުނީ ޔާމީން މަރާލި ދުވަހުގެ ކުރީ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން އޭނާގެ ފަޔަށް ގެއްލުން ވެފައި ހުރުމުން ކަމަށް ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމަށް ފަހު ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އޯކިޑްމަގުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގެ ސޭޓާއި ބައްދަލުކޮށް ބައްދަ ބައްދާފައި އޭނާ މަރާލި ވާހަކައާ ހެދިގޮތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިން ކަމަށްވެސް ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ރޭ ކަންތައްތައް ވީގޮތް ކިޔައި ދެމުން ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ ބުނީ އޭނާ މަރާލީ ހައިޝަމާއި ޒިހާން ކަމަށެވެ. އަދި އިސްމާއިލް ރަޝީދު އިނީ ބޭރުގައި ކަމަށާއި ބާކީ ތިބި ޝިފާޒާއި ދިފްރާން ހަރަކާތްތެރިވީ ޔާމީން ރަޝީދަށް ފާރަލުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެގޭ ކައިރިން ޝިފާޒް ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެގެކައިރިން އޭނާއަށް ފެނިފައިވަނީ ދިފްރާން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެ ހެކިވެރިޔާ ބުނެފައިވަނީ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލިރޭ އިތުރު އެހެން ފަރާތްތަކުން ފޯނާއި ސައިކަލް ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށާއި އެއީ ކޮން ބައެއްކަން އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ ބުނީ ޔާމީން މަރާލުމަށްފަހު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް މަސް ދަތުރެއްގައި ވެސް ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަތުރުގައި ހައިޝަމްގެ ފޯނު މޫދަށް ވައްޓާލީ އޮޅިގެން ކަމަށް ހަދައި ފޯނު މޫދަށް ވައްޓާލި ކަމަށާއި ފޯނު ވައްޓާލުމަށްފަހު އެއްވެސް މީހެއްގެ ފޯނުގައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުބެހެއްޓުމަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އާންމުކުރި ފޮޓޯތަކުގައި ކަޅުކުލައިގެ އެއްޗެއް ލައިގެން ހުރީ ހައިޝަމް ކަމަށާއި ދެން ހުރީ ޒިހާން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ. އަދި ޒިހާން ކަން އޭނާގެ ބޮޑީ ލެންގުއޭޖުން އެނގޭކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޔާމީނަށް ހަމަލާދިނުމަށް އޭނާގެ ގެއަށް ވަން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ދެމީހުން

ސިއްރު ހެކިވެރިޔާގެ ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ގިނަ ސުވާލުތަކަށް އޭނާ ޖަވާބުދޭން ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އޭނާއަށް އެ އަޑުތައް އިވުނީ ކިހިނެތްތޯ އާއި ހުރިހާކަމެއް އެނގުނީ ކިހިނެތްތޯ ވަކީލު އެހުމުން އޭނާ ބުނީ އޭނާއަށް މަޝްވަރާތައް އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި ހުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އަޑުއިވުނީ ކަންފަތުން ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ސިއްރު ހެކިބަހުގެ އިތުރުން މިމައްސަލައިގައި ހަތަރު ފުލުހެއްގެ ވެސް ހެކިބަސް ވަނީ ނަގާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ފުލުހުންނަކީ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ސިޑި ގޮޅިއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔަ ދެ ފުލުހުންނެވެ.

ތިންވަނަ ފުލުހަކީ އެމައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ހައިޝަމް އާއި ޒިހާންގެ ހަޑިގަނޑުގެ ތަންތައް ފޮޓޯ ނެގި ފުލުހެކެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ފޮޓޯތަކުން ހައިޝަމްގެ ކަރުގައި ވަކި އެޅިފައި ހުރި ކަމަށާއި ޒިހާންގެ ފައިގެ ބައެއްތަންތަނުގައި ކުދި ކުދި ޒަޚަމްތައް ހުރި ކަމަށެވެ.

ހަތަރުވަނަ ފުލުހަކީ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި އިރު ސިޑި ގޮޅީގައި ހުރި ބޮކި ނުދިއްލޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރި ކަމަށް ބުނާ ފުލުސް މީހާއެވެ.

މިމައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނެކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް