އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ބާރުތައް ބީވުމުން ކޮސް ގޮވޭނެ!

  • އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަދި ވެސް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މި ފަސްއަހަރަށް ރައްޔިތުން ވަނީ ވެރިއަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފައި
  • ކާމިޔާބު ނުވީ މުއައްސަސާތަކުން އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވުމުން

ކ. މާލެ | 28 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 17:48 | 17,178

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ޓްވިޓަރ

މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. ތިމާ ކަމަކަށް މާބޮޑަށް އެދި އެދިހުއްޓާ އެކަން ނުވުމުން ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރާނެއެވެ. އަދި އެކަން ވާން ހުރި ގޮތްތައް ދައްކާ ކޮސް ގޮވޭނެއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަމަށް އައުމަށް ބޭނުން ވެލައްވައި ވެރިކަން ބީވި ރައީސަކަށެވެ. ބަލި ގަބޫލު ކުރެއްވުމަށްފަހު ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭ އެއް ރައީސަށެވެ.

ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާއި އާރާއި ބާރުގައި އުޅުއްވި ރައީސް ޔާމީނަށް އަދިވެސް ހުންނެވެނީ ވެރިކަމުގައޭ ހީވެލައްވާ ކަހަލައެވެ. ޕޯޑިއަމްތަކަށް އަރުއްވާ ވެރިކަން ބަދަލުވީ މުއައްސަސާތަކުގައި އެމަނިކުފާނަށް އޮތް އިތުބާރު ނެތުމުންނޭ ވިދާޅުވާން ފަށައިފިއެވެ. މި ވެރިކަމަށް އަށް މަސް ވެގެން ދާއިރު ވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އައިގޮތުން އަދިވެސް ނަތީޖާ ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ހުރި ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަކަށް ނޫނެވެ. އެކަން އެއޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުން އެނގި ހާމަވެއެވެ.

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ދައުލަތުގެ އާރާއި ބާރު ހިއްޕަވައިގެންނެވެ. އެކަމަކަށް ދެބަހެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެއްޓެވީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ބޭނުން ކުރައްވައިގެންނެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު އޮތް ކަން އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކައި ޕީޕީއެމް ދަރުވާލުމަށްފަހު މޯލްޑިވިއަން ބޭނުންކޮށްގެން ޗާޓަރަށް ފްލައިޓް ހިފައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން މީހުން ގެނައެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ވެސް ކަންތައް ކުރެއްވީ އެގޮތެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދު ދެއްކެވުމަށް ރަށްރަށުން ރައްޔިތުންނާއި ވަޒީފާ ތަކުގައި ތިބި މުއައްޒަފުން އެއްކުރީ މަޖުބޫރު ކޮށްގެންނެވެ. ގަބޫލު ނުކުރެއްވިގެން އުޅުއްވަނީ ފަހަރުގައި އެމަންޒަރުތައް އެއީ އަރިސް ބޭފުޅުން އެމަނިކުފާނަށް ދެއްކެވި އަސްލު މަންޒަރުތައް ކަމަށް ހީފުޅުވެވަޑައިގެން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

ވެރިކަމުގައި ގެނެސްދެއްވި ތަރައްގީ އަކީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އެމަނިކުފާނު ހޮވަންވީ ސަބަބު ކަމަށް ދެކެވަޑައިގެން ދިވެހިންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ހޯއްދަވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވިއެވެ. އިންސާފު ހޯދަން ނިކުންނަ މީހާއަށް ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮޅި ދައްކާލަމުންނެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެމަނިކުފާނު ބޭނުންވެލެއްވި ގޮތަށް ހުރިހާކަމެއް ވެސް ކުރެއްވިއެވެ. ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތައް ފުނޑާލުމަށް ފަހުއެވެ. އޭރު އެމަނިކުފާނަށް ސަނާކިޔަން އުޅުނު ގިނަ މީހުންނަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އަތްދަށުވެ އަނިޔާ ލިބުމަށް ބޭނުން ނުވި މީހުންނެވެ. އެކަން އޮތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން އެމަނިކުފާނަށް އަންގައި ދީފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާގޮތުން ނަމަ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ހުކުމެވެ. އެހުކުމާއި އެކު ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގައި ފިތުނަ އުފެދި "ކަތުރު ފަނި" އެޅުނީއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބު ވެވަޑައިގެންނެވީ ކުރިން އާރާއި ބާރުގައި އުޅުއްވި ގޮތަށް މުއައްސަސާތަކުން އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވުމުންނޭ ވިދާޅުވާ ކަހަލައެވެ.

މަނިކުފާނެވެ. މުއައްސަސާތަކާއި ރައްޔިތުން ތިބީ ކެތްތެރިކަމާއެކު ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ ދުވަހެއްގައި ކަން އަންގައި ދިނީ ވޯޓުންނެވެ. ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މަނިކުފާނު އޮތީ ބަލިވެފައެވެ. ދެން ވެސް ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާށެވެ. ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނީމާ އެވީ އެކަން ގަބޫލު ކުރައްވާށެވެ. އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަދިވެސް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެތި އުދާހުގައި ކޮސް ގޮވާ ޖާނުން ފިދާވިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މި ފަސްއަހަރަށް ރައްޔިތުން ވަނީ ވެރިއަކު އިންތިޚާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.